Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας 2021-2027.

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ στη θέση Ισώματα ΔΕ Βραχνεΐκων Δήμου Πατρέων, της Π.Ε. Αχαΐας, της εταιρείας ΑΧΑΪΚΗ ΠΙΣΤΑ ΑΕ» (ΠΕΤ 2109628129).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για έκδοση Π.Ο. για το έργο: «Υφιστάμενη Χοιροτροφική Μονάδα δυναμικότητας 160 χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης), ιδιοκτησίας «Π. ΦΛΑΚΑΣ – Α. ΦΛΑΚΑ Ο.Ε.», στη θέση Πέτρινα Αιτωλικού, Δ. Ι. Π. Μεσολογγίου, Π.Ε. Αιτ/νιας» (ΠΕΤ 2202717126).

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 46,2 MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, στη θέση «ΚΑΚΟΜΑΛΙ» των Δ.Ε. Αστακού και Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου, Π.Ε. Αιτ/νιας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Απ. Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου, ιδιοκτησίας της εταιρίας GREEKSTREAM ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΠΕΤ 2111663429)

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων σε προβληματικά τμήματα του Επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Ηλείας» (ΠΕΤ 2202715724).

Σελίδα 5 από 49