Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Δ11 - Έντυπο απόψεων ενδιαφερομένου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας καταγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης pdf-icon  word-doc-icon 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο: «Εγκατάσταση παραγωγής Υδρογόνου παροχής 200 Nm3/h και τροφοδότηση κυψέλης καυσίμου 300 Kw για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας», της εταιρείας «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΟΕ», σε γήπεδο 11,4 στρ, ΤΚ Κάτω Βασιλικής, ΔΕ Χάλκειας, Δ. Ναυπακτίας, ΠΕ Αιτωλ/νίας.

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 166830/07-08-2018 (ΑΔΑ: 6Γ30ΟΡ1Φ-ΞΑ5) απόφασης του Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ με θέμα: Ανανέωση-Τροποποίηση της υπ. αριθ. 5313/21-08-2003 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3527/03-05-2006 και 684/8842/07-02-2011 (ΑΔΑ:4ΑΛ1ΟΡ1Φ-ΕΡ) αποφάσεις για το έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΥ) με Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) εντός του χώρου του ΧΥΤΥ» στη θέση «Μονοδένδρι», Δ.Δ. Στράτου, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με φορέα τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) Ν. Αιτωλ/νίας

 

Φάκελος ανανέωσης/τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 5314/21.08.2003 ΑΕΠΟ όπως αναθεωρήθηκε -τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2850/61865/28-01-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΛΟΡ1Φ-ΑΘΙ) απόφαση ΓΓ ΑΔΠΔΕΙ για το έργο: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)»στη θέση «Κακοπετριά», Δ. Ακτίου-Βόνιτσας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με φορέα τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 3ης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) Ν. Αιτωλ/νίας

 

Σελίδα 6 από 34