Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 08 Οκτώβριος 2018 08:25

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 166830/07-08-2018 (ΑΔΑ: 6Γ30ΟΡ1Φ-ΞΑ5) ΑΕΠΟ «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΥ) με Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) εντός του χώρου του ΧΥΤΥ»

Φάκελος τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 166830/07-08-2018 (ΑΔΑ: 6Γ30ΟΡ1Φ-ΞΑ5) απόφασης του Συντονιστή ΑΔΠΔΕΙ με θέμα: Ανανέωση-Τροποποίηση της υπ. αριθ. 5313/21-08-2003 ΑΕΠΟ όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 3527/03-05-2006 και 684/8842/07-02-2011 (ΑΔΑ:4ΑΛ1ΟΡ1Φ-ΕΡ) αποφάσεις για το έργο «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΥ) με Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒ) εντός του χώρου του ΧΥΤΥ» στη θέση «Μονοδένδρι», Δ.Δ. Στράτου, Δ. Αγρινίου, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας, με φορέα τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) Ν. Αιτωλ/νίας