Σάββατο, 30 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 07 Φεβρουάριος 2019 13:55

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Μονάδα Επεξεργασίας Σύμμεικτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων του Δ. Αιγιαλείας» στη θέση "Τζουρά" στην περιοχή "Νησί", ΤΚ Τέμενης, ΔΕ Αιγίου, Δ. Αιγιαλείας, ΠΕ Αχαΐας