Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Φεβρουάριος 2019 14:00

Φάκελος Τροποποίησης της υπ’ αρ. 107732/30-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΩ8ΟΡ1Φ-ΟΘ9) Απόφασης του έργου: «Μονάδα παραγωγής οργανικών λιπασμάτων και φυτοχωμάτων από γαιοσκώληκες & βιομάζα», της εταιρίας «Θεοφύλακτος Τ. Σιδηρόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.», ...

Φάκελος  Τροποποίησης της υπ’ αρ. 107732/30-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΛΩ8ΟΡ1Φ-ΟΘ9) Απόφασης του έργου: «Μονάδα παραγωγής οργανικών λιπασμάτων και φυτοχωμάτων από γαιοσκώληκες & βιομάζα», της εταιρίας «Θεοφύλακτος Τ. Σιδηρόπουλος και ΣΙΑ Ο.Ε.», στη θέση «ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ», ΤΚ Αιγίου, Δ. Αιγιάλειας, Π.Ε. Αχαΐας