Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 13 Ιανουάριος 2020 21:31

Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) στη θέση "Μακρυνόρος" των Δ.Ε. Πυλλήνης και Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας»

Φάκελος τροποποίησης της υπ' αριθμ. 59/5069/03-11-2016 (ΑΔΑ ΩΟΠ7ΟΡ1Φ-ΛΘΓ) ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 205577/17-10-2018 (ΑΔΑ ΨΠΕΔΟΡ1Φ-Λ5Σ) απόφαση του έργου «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 43,2 MW, στη θέση "Μακρυνόρος" των Δ.Ε. Πυλλήνης και Αποδοτίας, του Δήμου Ναυπακτίας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας», της εταιρείας ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.