Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος 2022 10:06

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δανειοθαλάμου αδρανών περιοχής Αλευραδας στο Δήμο Αμφιλοχίας, ως συνοδό έργο για την τροποποίηση του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου «Έργα αντλησιοταμίευσης Άγιος Γεώργιος και Πύργος και συνοδά έργα»

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) δανειοθαλάμου αδρανών περιοχής Αλευραδας στο Δήμο Αμφιλοχίας, ως συνοδό έργο για την τροποποίηση του περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου «Έργα αντλησιοταμίευσης Άγιος Γεώργιος και Πύργος και συνοδά έργα» της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. με Α.Π. οικ. 728/11-01-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (με ΑΔΑ ΩΙ7Ρ4653Π8-1ΒΓ) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/34529/2373/09.04.2021 (με ΑΔΑ 6ΒΕ64653Π8-ΒΜΨ) και με την με Α.Π. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/69013/4733/4-7-2022 (με ΑΔΑ ΨΙ034653Π8-017) αποφάσεις τροποποίησης (ΠΕΤ 1903059614).