Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 16 Σεπτέμβριος 2022 18:28

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 188560/19-01-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΝ80-Λ0Α), Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ./Τμήμα Βιομηχανιών/ΥΠΕΚΑ

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 188560/19-01-2012 (ΑΔΑ: ΒΟΝ80-Λ0Α), Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), της Δ/νσης Ε.Α.Ρ.Θ./Τμήμα Βιομηχανιών/ΥΠΕΚΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αριθ. πρωτ. 183349/20-02-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΕΩ0-ΚΑΘ) και 163237/26-08-2014 (ΑΔΑ: 7ΝΨΥ0-7ΛΕ) Αποφάσεις της ίδιας Διεύθυνσης και 118106/7726/08-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΛ3Χ4653Π8-Δ5Ε) Απόφαση της ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ, για τη λειτουργία της εγκατάστασης, παραγωγής λιπαντικών – γράσων από αναγέννηση – αξιοποίηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, πετρελαιοειδών καταλοίπων και συναφών υλικών (γαλακτώματα – σαπουνέλαια) της εταιρείας με επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» πρώην «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε.», η οποία είναι εγκατεστημένη στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών, της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».(ΠΕΤ 1909173914).