//
Πέμπτη, 02 Δεκεμβρίου 2021
Πέμπτη, 27 Οκτώβριος 2016 14:44

Φάκελος Τροποποίησης για το έργο: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 8MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης»

Φάκελος Τροποποίησης της υπ' αριθμ. 2999/87303/20-08-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ5ΟΡ1Φ-B20) Α.Ε.Π.Ο. του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε με τις 211/12268/10-03-2015 (ΑΔΑ: 7ΒΟ4ΟΡ1Φ-ΥΔΥ) και 2503/153630/13-11-2015 (ΑΔΑ: 60ΤΠΟΡ1Φ-ΤΤΓ) αποφάσεις για το έργο: «Αιολικό Πάρκο ισχύος 8MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης» της εταιρίας VOLTERRA K-R ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., στη θέση Ρηγανόλακκα-Παλιολήμερο, Δ.Ε. Χάλκειας-Αντιρρίου, Δ. Ναυπακτίας, Π.Ε. Αιτ/νίας».