Κυριακή, 31 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Δεκέμβριος 2017 14:51

Φάκελος τροποποίησης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 16MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης»

Φάκελος Τροποποίησης της υπ' αρ. 1388/68236/11-08-2015 (ΑΔΑ:7ΠΘ2ΟΡ1Φ-Κ37) ΑΕΠΟ, όπως τροποποιήθηκε με τις 947/59981/18-05-2016 (ΑΔΑ: 7Ψ3ΠΟΡ1Φ-ΧΛΙ) και 150707/03-10-2016 (ΑΔΑ:7ΙΧΞΟΡ1Φ-ΛΡΔ) αποφάσεις, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 16MW με τα συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής γραμμής διασύνδεσης», στη θέση «Καλή Χίτσα», Δ. Ξηρομέρου, ΠΕ Αιτ/νίας, ως προς τον φορέα υλοποίησης του έργου.