Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018 16:31

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων δυναμικότητας 150 τόνων/έτος ...» με φορέα του έργου τον κ. Αγγελόπουλο Μιχαήλ του Σπυρίδωνος, θέση «Ρεπανίδια» ...