Κυριακή, 31 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2018 15:01

Φάκελος Ανανέωσης/Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)», με φορέα τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας (ΔΕ) Ν. Αιτωλ/νίας, ΔΔ Στράτου, Δ.Αγρινίου