Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Administrator

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Κενές θέσεις Φαρμακείων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ιανουαρίου του έτους 2020, βάσει του  άρθρου 64 του Ν.4509/22-12-2017 (ΦΕΚ 201/τΑ΄/2017 ) περί «Άδειας Ίδρυσης φαρμακείου»

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, άδεια και όροι χρήσης των επισκεπτών/χρηστών και θέματα ασφάλειας του διαδικτυακού ιστότοπου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

 

Α) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Γνωστοποιούμε ότι, κατά την επίσκεψη των χρηστών του Ιστοχώρου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) και την γένει χρήση του site της (www.pde.gov.gr) τηρούνται, κατά το μέρος που αφορά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι και προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) αναφορικά με: α) τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, και β) την ενσωμάτωση παραπάνω Οδηγιών στην Εθνική Νομοθεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α΄/29-8-2019). Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του ιστοχώρου της Π.Δ.Ε. υπόκειται στους περιγραφόμενους όρους της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο επισκέπτης του Ιστοχώρου ή/και χρήστης των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε., οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις προστασίας των προσωπικών του πληροφοριών που αναφέρονται εδώ, εφόσον δε εξακολουθεί να κάνει χρήση σημαίνει ότι τους αποδέχεται και συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

 

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

 

Τι είναι δεδομένα ειδικών κατηγοριών
Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή́, τα πολιτικά́ φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή́ σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό́ την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγειά ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

 

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.

 

Τι είναι υπεύθυνος επεξεργασίας
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Τι είναι εκτελών την επεξεργασία
Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας,

 

Τι είναι αποδέκτης
Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στους οποίους κοινοποιούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ε.Ε.ή κράτους μέλους, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 

Τι είναι συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων
Συγκατάθεση του υποκείμενου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βούλησης, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό
Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον Ιστοχώρο της Π.Δ.Ε. αυτόματα γίνεται καταγραφή της διεύθυνσης δικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, μέσω της οποίας, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη, αλλά αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς λόγους επισκεψιµότητας στη δικτυακή παρουσίαση. Επιπλέον, συλλέγονται πληροφορίες (cookies) στην επεξεργασία των οποίων έχετε συγκατατεθεί.
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό να σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες του Ιστοχώρου μας. Ακόμα, παρέχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας, με την αποστολή σχολίων μέσω φόρμας επικοινωνίας, στην οποία καταχωρούνται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση e-mail και το τηλέφωνο του χρήστη που επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Π.Δ.Ε.

 

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας και κατά τη συλλογή των διευθύνσεων e-mail, όπως και κατά τη χρήση της φόρμας επικοινωνίας.

 

Αποδέκτες των δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του Ιστοχώρουμας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες.

 

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του Ιστοχώρου ή/και τους χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα από τις επισκέψεις διαγράφονται αυτόματα μετά από την πάροδο 52 εβδομάδων, ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας, όταν το ζητήσει ο χρήστης που έχει κάνει εγγραφή στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες.

 

Ασφάλεια δεδομένων
Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του Ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

 

Δικαιώματα των πολιτών
Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:
1. δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε αν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
2. δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
3. δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,
4. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους,
5. δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
6. δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 17 παρ. 3 στοιχ. β΄, 20 παρ. 3 και 23 Κανονισμού 2016/679) μπορείτε πάντα απευθύνεστε στη Διεύθυνση Διοίκησης και στη Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Ε.

 

Δικαίωμα καταγγελίας
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, αν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

 

 

Β) ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Πλην ειδικής αναφοράς, όλο το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι αδειοδοτημένο με την άδεια χρήσης CreativeCommons Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 3.0 Ελλάδα (CC BY-SA 3.0 GR). Είναι ελεύθερη η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό του περιεχομένου όπως επίσης και η τροποποίησή του. Προϋποθέσεις για τη διανομή και τη διασκευή του περιεχομένου είναι η αναφορά στο δημιουργό (θα πρέπει να κάνετε την αναφορά στο έργο με τον τρόπο που έχει οριστεί από το δημιουργό ή τον χορηγούντα την άδεια χωρίς όμως να εννοείται με οποιονδήποτε τρόπο ότι εγκρίνουν εσάς ή τη χρήση του έργου από εσάς) και η παρόμοια διανομή (αν αλλοιώσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε περαιτέρω βασισμένοι στο έργο θα μπορείτε να διανέμετε το έργο που θα προκύψει μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια). Για λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορείτε να συμβουλευτείτε το πλήρες νομικό μέρος της άδειας χρήσης.

 

 

Γ) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Κατά την επίσκεψη των χρηστών/επισκεπτών των ιστοσελίδων της Π.Δ.Ε. είναι πιθανό να ζητηθεί από αυτούς να δηλώσουν (προσωπικά) δεδομένα (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν αντίστοιχες υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου (περιοδική ηλεκτρονική ενημέρωση, διαγωνισμοί, αποστολή ενημερωτικού υλικού σε κινητά ή/και σταθερά ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας κλπ.) και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, στην οποία έχει ήδη ο χρήστης/επισκέπτης ρητά συγκατατεθεί, έτσι ώστε να ενημερώνεται για νέες υπηρεσίες και δραστηριότητες της Π.Δ.Ε. Διευκρινίζεται ότι ο Φορέας μας δεν καταρτίζει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων ή/και άλλων προσωπικών ή/και ευαίσθητων δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου του. Ως εκ τούτου, προσωπικά δεδομένα των χρηστών (π.χ. ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου της Π.Δ.Ε. προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την εξασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας και δεν να σκοπεύει στη χρήση από οποιονδήποτε τρίτο, υπό την τήρηση των διατάξεων των Ν. 4624/2019 και Ν. 3471/2006, όπως αυτοί ισχύουν, σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας μας είναι δυνατόν, επίσης, να συλλέγονται για στατιστικούς σκοπούς, καθώς και για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλεται από μέρους μας για την όσο το δυνατό πλήρη, ικανοποιητική, λειτουργική και άμεση πρόσβαση στη διαφάνεια της ενημέρωσης που παρέχεται μέσω της δημόσιας ανοικτής πρόσβασης στο κοινό και είναι δυνατόν, περαιτέρω, να εξελίσσεται σε περισσότερο ανοικτού, διαδραστικού τύπου επικοινωνία με τη συμμετοχή των ωφελούμενων ιδιωτών στις παρεχόμενες αυτές Υπηρεσίες.
Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό τόπο της Π.Δ.Ε. (www.pde.gov.gr ) νοείται ότι ο χρήστης συναινεί στη συλλογή και χρήση πληροφοριών, όπως αναφέρονται στην πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων, όπως επίσης οίκοθεν αναγνωρίζεται ότι η Π.Δ.Ε. δύναται περιοδικά να αλλάξει, τροποποιήσει, προσθέσει, αφαιρέσει ή ενημερώσει την παρούσα πολιτική διαχείρισης κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Για κάθε αλλαγή της πολιτικής αυτής, η Π.Δ.Ε. δεσμεύεται να αναρτήσει δημόσια σχετική ενημέρωση στο διαδικτυακό της ιστότοπο. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση που θα αφορά αυτούς όρους και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα συμπεριληφθεί σε αναβαθμισμένη αντίστοιχη ανακοίνωση. Προτρέπουμε στους χρήστες του ιστοχώρου της Π.Δ.Ε., να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους χρήσης για τυχόν αλλαγές, η δε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων από μέρους των χρηστών.
Ο ιστότοπος της Π.Δ.Ε. περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν, υπόκεινται στους κατά περίπτωση αντίστοιχους όρους χρήσης των δικτυακών αυτών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των δικτυακών αυτών τόπων από μέρους μας, και ως εκ τούτου δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτούς.


Δ) ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Π.Δ.Ε. λαμβάνει μέτρα ασφαλείας προκειμένου να αποτραπεί κάθε ενδεχόμενο απώλειας, κακής χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου της, τα οποία είναι υπό τον έλεγχό της. Επειδή κανένα σύστημα ασφαλείας ή σύστημα μετάδοσης και μεταφοράς δεδομένων μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να παρέχει 100% ασφάλεια, παρά το γεγονός ότι η Π.Δ.Ε. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προστατεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου της, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ασφάλεια των διακομιστών (servers), των μέσων με τα οποία οι πληροφορίες μεταφέρονται από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του υποκειμένου αυτών προς τους διακομιστές (servers) της Π.Δ.Ε., ή οποιασδήποτε πληροφορίας περιέρχεται σ' αυτό, όσον αφορά τον παρόντα διαδικτυακό τόπο.
Στα πλαίσια επικοινωνίας των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου της Π.Δ.Ε. με τις Υπηρεσίες της, παρέχεται στον εσωτερικό σύνδεσμο www.pde.gov.gr/ds/ η δυνατότητα αναζήτησης και εξεύρεσης των τηλεφωνικών αριθμών κλήσης όλων των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές, καθώς και αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στους προσωπικούς - υπηρεσιακούς λογαριασμούς τους (xyz--ΑΤ--pde.gov.gr). Η αποστολή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε υπηρεσιακό (Υπηρεσιακής Μονάδας) ή ατομικό (Υπηρεσιακό) λογαριασμό είναι δυνατή, είτε απευθείας, συμπληρώνοντας την προβλεπόμενη φόρμα στην προαναφερόμενη ιστοσελίδας μας, είτε μέσω του λογισμικού του ιντερνετικούπαροχέα (provider) του υποκειμένου, είτε και ανεξάρτητα μέσω των ελεύθερων παρόχωνυπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διαδικτύου.
Όπως περιγράφηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, για λόγους που δεν εμπίπτουν στο διαχειριστικό πεδίο του Φορέα μας, υπάρχει πιθανότητα το απεσταλμένο μήνυμα να μην φθάσει στον παραλήπτη. Η χρήση διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων, εξειδικευμένων προγραμμάτων προστασίας ιδιωτικής χρήσης, antivirus, firewalls, όπως επίσης και τα προγράμματα που χρησιμοποιούν οι διακομιστές αλληλογραφίας, μπορούν να διοχετεύσουν το απεσταλμένο μήνυμα σε μη αναγνώσιμο προορισμό (φίλτρα διαχείρισης μηνυμάτων spam, κακόβουλης – ανεπιθύμητης αλληλογραφίας κ.τ.λ).
Ως εκ τούτου, προκειμένου περί αιτημάτων που αποστέλλονται με αυτό τον τρόπο (e-mail), παρακαλούνται οι χρήστες της υπηρεσίας αυτής, να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τα αρμόδια Τμήματα και τους υπαλλήλους για την επιβεβαίωση λήψης των απεσταλμένων αιτημάτων τους, ιδιαίτερα δε όταν διαπιστώνουν καθυστέρηση στην ανταπόκριση σε αυτά. Η χρήση των υπηρεσιών αυτών από μέρους του κοινού, συνεπάγεται την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων παρακολούθησης της πορείας των αιτημάτων των ενδιαφερομένων, ιδιαίτερα όταν συντρέχουν καταληκτικές ημερομηνίες για διεκπεραίωση υποθέσεων.

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 00:12

Π.Ε. Ηλείας: Βασίλειος Γιαννόπουλος

Βασίλειος Γιαννόπουλος - Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας

Ο Βασίλης Γιαννόπουλος γεννήθηκε στον Πύργο στις 22-5-1982. Γονείς του είναι ο Κωνσταντίνος Δ. Γιαννόπουλος (Συνταξ. καθηγητής Φυσικός) και η Αθανασία Γ.Θωμά (Συνταξ. καθηγήτρια Φιλόλογος).

Στον Πύργο ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3ο Δημοτικό, 2ο Γυμνάσιο & 2ο Ενιαίο Λύκειο).

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2000 - 2005) και τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών του Τομέα Ποινικών & Εγκληματολογικών Επιστημών του ιδίου Πανεπιστημίου.

Ασκεί μάχιμη Δικηγορία από το 2007 ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας (Δικηγόρος παρ’ εφέταις).

Μιλάει δύο ξένες γλώσσες, Αγγλικά και Γαλλικά.

Υπηρέτησε την στρατιωτική μου θητεία στην Πολεμική Αεροπορία.

Έχει εκλεγεί δύο φορές στο Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας, ασκώντας τα καθήκοντα του Ταμία από το 2014 έως σήμερα.

Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 00:12

Π.Ε. Αχαΐας: Χαράλαμπος Μπονάνος

Χαράλαμπος Μπονάνος - Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας

Προσωπικές Πληροφορίες

 • Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
 • Τηλέφωνο: 2613613350
 • Κινητό: 6932751175
 • Εmail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
 • Ημερ. γέννησης: 17 Δεκεμβρίου 1959
 • Τόπος γέννησης: Πάτρα
 • Υπηκοότητα: Ελληνική
 • Οικ. κατάσταση: Έγγαμος
 • Τέκνα: Δύο

Σπουδές

 • Πτυχιακές σπουδές: Πτυχιούχος Οδοντιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Μεταπτυχιακές σπουδές: Master στη δημόσια υγεία από την Ε.Σ.Δ.Υ.
 • Γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Επαγγελματική εμπειρία

 • 1987- σήμερα: Οδοντίατρος
 • 2005-2007: Αντιπρόεδρος Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου Πατρών (ΠΓΝΠ)
 • 2005-2011: Διευθυντής Νομαρχιακής μονάδας υγείας ΙΚΑ Πάτρας
 • 2014-2015: Διοικητής Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου Πατρών (ΠΓΝΠ)
 • 2015-σήμερα: Διευθυντής ΕΣΥ, Ελεγκτής ΕΟΠΥΥ
 • 2016-σήμερα: Συντονιστής οδοντιατρικής περίθαλψης 6ης ΥΠΕ
 • 2017-σήμερα: Αιρετό μέλος πειθαρχικού συμβουλίου 6ης ΥΠΕ

Συνδικαλιστική δράση

 • 1995-1998: Γεν. Γραμματέας Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας
 • 1998-2000: Υπεύθυνος Τομέα Υγείας Ν.Δ νομού Αχαΐας
 • 1998-2000: Πρόεδρος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Αρσακείου σχολείου Πάτρας
 • 2000-2012: Πρόεδρος ιατρών ΙΚΑ Πάτρας
 • 2006-2013: Γεν. Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας γιατρών ΙΚΑ
 • 2013-σήμερα: Πρόεδρος πειθαρχικού συμβουλίου οδοντιατρικού συλλόγου Αχαΐας
 • 2016- σήμερα: Πρόεδρος ιατρών ΠΕΔΥ Πάτρας
 • 2017- σήμερα: Μέλος Τομέα Υγείας Ν.Δ.
 • 2019: Εκλεγμένος 1ος περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφερεια Δυτικής Ελλάδος με το συνδυασμό του Ν. Φαρμάκη
Παρασκευή, 13 Σεπτέμβριος 2019 00:12

Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: Μαρία Σαλμά

Μαρία Σαλμά – Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας

Γεννήθηκε στην Αμφιλοχία, όπου και μεγάλωσε.

Είναι παντρεμένη και έχει δύο παιδιά.

Υπήρξε για πολλά χρόνια ελεύθερη επαγγελματίας.

Τα τελευταία 15 χρόνια ήταν Διευθύντρια στο πολιτικό γραφείο του αδελφού της Βουλευτή Ν.Δ Αιτωλοακαρνανίας, Μάριου Σαλμά στο Αγρίνιο.

Από το 2014 έχει ενεργό δράση , συμμετοχή και προσφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση την οποία και υπηρετεί.

Το 2014 εξελέγη Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Αγρινίου, όπου διετέλεσε Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αγροτικής Παραγωγής.

Το 2010 αναδείχθηκε Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Αμφιλοχίας, όπου διετέλεσε Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις Περιφερειακές Εκλογές του 2019 εξελέγη Περιφερειακή Σύμβουλος για την Αιτωλοακαρνανία, με την παράταξη του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη «Όλα από την Αρχή».

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019 23:59

Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης (Τάκης) Παπαδόπουλος – Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019 23:54

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη

nektarios-farmakis-contentΦίλες και φίλοι,

Είμαι ο Νεκτάριος Φαρμάκης και σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον τόπο που φωτίζουν η προαιώνια φλόγα του Ολυμπισμού μαζί με την φλόγα της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821.

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, συναποτελούν τις περιφερειακές ενότητες που «διηγούνται» την ιστορία του Ελληνισμού επί 3.000 χρόνια.

Η Δυτική Ελλάδα όμως δεν είναι μόνο το άσβεστο αποτύπωμα του παρελθόντος στο παρόν. Αλλά και μία περιοχή υψηλών δυνατοτήτων που διεκδικεί ένα δυναμικό μέλλον στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Με εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα, με το μεγαλύτερο υδάτινο δυναμικό στην Ελλάδα, με μοναδικές παραλίες και προστατευόμενο από διεθνείς συνθήκες φυσικό περιβάλλον.

Κυρίως όμως με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της και ειδικά των νέων της, που οικοδομούν ένα σύγχρονο τοπίο καινοτομίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Χρέος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης είναι να στηρίζει και να ενισχύει αυτές τις δυνατότητες.

Με βελτίωση των υποδομών και του επενδυτικού περιβάλλοντος, αλλά και με ανάδειξη του όμορφου και εξωστρεφούς «προσώπου» της Δυτικής Ελλάδας.

Με αυτό τον στόχο, ξεκινήσαμε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έναν νέο κύκλο στην διοίκηση της Περιφέρειας.

Και για να τον πετύχουμε, θα χρειαστούμε τη βοήθεια και την ενεργό συμμετοχή όλων. Γι’ αυτό και η επικοινωνία σας μαζί μας, δεν είναι απλά χρήσιμη, αλλά πολύτιμη.

Καλωσορίσατε και πάλι, στη Δυτική Ελλάδα. Τη γη της Φλόγας!

Φιλικά,
Νεκτάριος Φαρμάκης

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Πέμπτη, 12 Σεπτέμβριος 2019 23:52

Βιογραφικό Περιφερειάρχη

Νεκτάριος Φαρμάκης – Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Γεννήθηκε το 1980 και μεγάλωσε στο Αγρίνιο.

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με κατεύθυνση το Αστικό Δικονομικό Δίκαιο. Είναι διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το 2013.

Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και ασκεί μάχιμη Δικηγορία από το 2006, ως μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου.

Μιλάει δύο ξένες γλώσσες, Αγγλικά και Γερμανικά.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στην Πολεμική Αεροπορία.

Είναι παντρεμένος με τη Δικηγόρο Εύη Χρ. Παππά και έχουν αποκτήσει μία κόρη και ένα γιο.

Η ενασχόληση του με την πολιτική άρχισε από τα φοιτητικά του χρόνια. Εκλεγόταν σταθερά μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής «Κώστας Βάρναλης». Διετέλεσε Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνής και μέλος του Κ.Σ της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΕΙ.

Στις εκλογές τον Νοεμβρίο του 2010, σε ηλικία 30 ετών, εξελέγη πρώτος σε σταυρούς προτίμησης Περιφερειακός Σύμβουλος με την παράταξη «Ζούμε Δυτικά» στην Αιτωλοακαρνανία.

Στις εκλογές τον Μάϊο του 2014 ήταν υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας με το συνδυασμό του Ανδρέα Κατσανιώτη «Μαζί, να φτιάξουμε τον τόπο μας». Στην Αιτωλοακαρνανία, ο συνδυασμός του Ανδρέα Κατσανιώτη αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους με ποσοστό 52,5%.

Επί σειρά ετών με τις παρεμβάσεις και τις προτάσεις του στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, προέβαλε την ανάγκη για άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, την ιεράρχηση των στρατηγικών της Περιφέρειας με βάση την εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφερειακής Ενότητας και την ανάληψη πρωτοβουλιών που θα δώσουν υπεραξία σε κάθε τι παραγόμενο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της, την τεχνογνωσία της και τους φυσικούς της πόρους.

Εξελέγη Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας τον Ιούνιο του 2019, με την παράταξη του «Όλα από την αρχή» και ανέλαβε καθήκοντα από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

nektarios-farmakis-contentΦίλες και φίλοι,

Είμαι ο Νεκτάριος Φαρμάκης και σας καλωσορίζω στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον τόπο που φωτίζουν η προαιώνια φλόγα του Ολυμπισμού μαζί με την φλόγα της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821.

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, συναποτελούν τις περιφερειακές ενότητες που «διηγούνται» την ιστορία του Ελληνισμού επί 3.000 χρόνια.

Η Δυτική Ελλάδα όμως δεν είναι μόνο το άσβεστο αποτύπωμα του παρελθόντος στο παρόν. Αλλά και μία περιοχή υψηλών δυνατοτήτων που διεκδικεί ένα δυναμικό μέλλον στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Με εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα, με το μεγαλύτερο υδάτινο δυναμικό στην Ελλάδα, με μοναδικές παραλίες και προστατευόμενο από διεθνείς συνθήκες φυσικό περιβάλλον.

Κυρίως όμως με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού της και ειδικά των νέων της, που οικοδομούν ένα σύγχρονο τοπίο καινοτομίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Χρέος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης είναι να στηρίζει και να ενισχύει αυτές τις δυνατότητες.

Με βελτίωση των υποδομών και του επενδυτικού περιβάλλοντος, αλλά και με ανάδειξη του όμορφου και εξωστρεφούς «προσώπου» της Δυτικής Ελλάδας.

Με αυτό τον στόχο, ξεκινήσαμε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 έναν νέο κύκλο στην διοίκηση της Περιφέρειας.

Και για να τον πετύχουμε, θα χρειαστούμε τη βοήθεια και την ενεργό συμμετοχή όλων. Γι’ αυτό και η επικοινωνία σας μαζί μας, δεν είναι απλά χρήσιμη, αλλά πολύτιμη.

Καλωσορίσατε και πάλι, στη Δυτική Ελλάδα. Τη γη της Φλόγας!

Φιλικά,
Νεκτάριος Φαρμάκης

Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

Παρασκευή, 03 Μάιος 2019 12:01

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ (Α.Α. 9/2019), που ισχύει από αύριο Σάββατο 04-05-2019 μέχρι και την Κυριακή 05-05-2019 και δημοσιοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού αύριο Σάββατο (04-05-2019) από τις μεσημβρινές ώρες και από τα Νοτιοδυτικά με βροχές και καταιγίδες οι οποίες θα είναι τοπικά ισχυρές και πιθανώς να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Σελίδα 1 από 32