Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Σάββατο, 15 Δεκέμβριος 2018 19:35

Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η Π.Δ.Ε. - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ αναρτά την: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ( ΕΙΔΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ -ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (CPV: 09132100-4), ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (CPV: 09134100-8), ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (CPV: 09135100-5),-ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (CPV: 09211000-1), ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 245.016,47 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%».

  • Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14η Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.
  • Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 18η Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ.
  • Συστεμικός Αρ. (ΕΣΗΔΗΣ):68416
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 24 Δεκέμβριος 2018 12:04