//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 27 Δεκέμβριος 2019 11:11

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διάφορες εκτυπώσεις εντύπων Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
αναρτά την με θέμα: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 2.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του συνολικού κόστους για την Παροχή Υπηρεσιών εκτυπώσεων που αφορούν α) 150 τεμ. για βιβλία που αφορούν ΜΗΤΡΩΟ ΧΟΙΡΟΕΙΔΩΝ για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ., β) 1000 τεμάχια που αφορούν ΑΔΕΙΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ για τις ανάγκες της Δ.Α.Ο.Κ. και γ) 40 βιβλιαρίων διαταγών Μηχανημάτων έργου και 60 βιβλιαρίων διαταγών πορείας Οχημάτων (φορτηγών - επιβατικών) μεγέθους C5 για τις ανάγκες τις Δ/νσης Τεχνικών Έργων, προσφορά που θα δοθεί για το σύνολο των ειδών που περιγράφηκαν ανωτέρω και όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος A της παρούσης Πρόσκλησης".
Η Διαδικασία εκκινείτε με την ανάρτησή της στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, και διαρκεί τρείς (3) ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 30η Δεκεμβρίου, έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις03 του μηνός Ιανουαρίου, έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 28 Δεκέμβριος 2019 10:24