//
Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 27 Δεκέμβριος 2019 11:16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ελαιοχρωματισμό γραφείων Αντιπεριφ. κτιρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

αναρτά την με θέμα: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την Παροχής Υπηρεσίας ελαιοχρωματισμού των Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών και Γραφείου Δ/ντη Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Αιτωλ/νίας, συνολικής επιφάνειας όλων αυτών 800 τ.μ. περίπου (περιλαμβάνεται και η βαφή 5 θυρών εισόδου των γραφείων), καθόσον αυτά δεν έχουν βαφεί ποτέ από την περάτωση του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος A της παρούσης Πρόσκλησης".

Η  Διαδικασία εκκινείτε με την ανάρτησή της στην ηλεκτρονική Πλατφόρμα του ΚΗΜΔΗΣ, και διαρκεί τρείς (3) ημερολογιακές ημέρες.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 30η , του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 3 του μηνός Ιανουαρίου, έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ..

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 28 Δεκέμβριος 2019 10:29