Τετάρτη, 23 Ιουνίου 2021
Παρασκευή, 24 Απρίλιος 2020 13:23

Πίνακας επιλεγέντος προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4 μηνών) για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δημοσιεύεται ο πίνακας του προσωπικού που προσλαμβάνεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, κατόπιν της υπ΄αριθ.86340/1412/8-4-2020 Ανακοίνωσης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΨΨΦΕ7Λ6-Υ9Λ)

 

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27 Απρίλιος 2020 15:20