//
Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 26 Μάρτιος 2021 12:19

Διακήρυξη του έργου «Άρση επικινδυνότητας επαρχιακών οδών ανατολικής Αιγιάλειας» με προϋπολογισμό 2.000.000 €

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό 2.000.000 € μετά του ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016,με CPV: 45233141-9 κωδικός NUTS: EL632 και κωδικός έργου στο ΕΣΗΔΗΣ: 155700.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 26 Μάρτιος 2021 16:11