//
Πέμπτη, 09 Δεκεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Οκτώβριος 2021 09:42

Επαναληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μιας κινητής μονάδας αιμοδοσίας για τις ανάγκες της Π.Ε. Ηλείας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια μιας κινητής μονάδας αιμοδοσίας για τις ανάγκες της Π.Ε Ηλείας,

Προϋπολογισθείσας δαπάνης 85.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Οκτώβριος 2021 13:30