Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2022 07:50

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 9.100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, για τις Υπηρεσίες της Π.Ε Ηλείας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά τμήμα.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2022 16:52