Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 16 Απρίλιος 2015 11:38

Συμμετοχή δημοσίων υπηρεσιών και παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών στο 8 ο Συνέδριο Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση

Στο πλαίσιο της άτυπης συνεργασίας των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας διοίκησης αναπτύσσεται μία σειρά δράσεων σε θέματα ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών. Μία από τις σημαντικότερες δράσεις σε αυτό το πλαίσιο αποτελούν τα Συνέδρια Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση που καθιερώθηκαν από το Ευρωπαϊκό  Δίκτυο  Δημόσιας  Διοίκησης  (EUPAN 1 ).     Βασικό  αντικείμενο  αυτών  των Συνεδρίων  είναι  η  αναζήτηση  και  καταγραφή  βέλτιστων  πρακτικών  διοίκησης  σε Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα στα Κράτη-Μέλη. Το επόμενο Συνέδριο Ποιότητας 2 , το οποίο   είναι το όγδοο από την έναρξη αυτού του θεσμού το 2000,   θα πραγματοποιηθεί   στις 1 και 2 Οκτωβρίου 2015 στο Λουξεμβούργο και διοργανώνεται  από  την  Λουξεμβουργιανή  Προεδρία  του  Συμβουλίου  της  ΕΕ  (β’  εξάμηνο 2015),   το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (EUPAN) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Δημόσιας Διοίκησης (EIPA) με θέμα την «Ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης για την αντιμετώπιση των σημερινών και των μελλοντικών προκλήσεων - Δημόσια διοίκηση ως μέρος της λύσης».