Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 28 Απρίλιος 2015 13:12

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη ή μεταφορά θέσης μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλου Κατηγορίας Τ.Ε. και Κλάδου Διοικητικού – Λογιστικού στο Επιμελητήριο Μαγνησίας

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας (Ε.Μ.) σύμφωνα με την από 16.03.2013 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου  του, το  οποίο  αποτελεί  θεσμικά  το  ανώτατο όργανο  διοίκησης  του Επιμελητηρίου,  βάσει  του  Ν.  2081/1992  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  αποφάσισε την κάλυψη  μιας (1)  θέσης  με  μετάταξη  ή  μεταφορά  θέσης,  μόνιμου  ή  με  σύμβαση  εργασίας ιδιωτικού  δικαίου  αορίστου  χρόνου υπαλλήλου Κατηγορίας  Τ.Ε.  και  Κλάδου  Διοικητικού  – Λογιστικού από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.Για  το  λόγο  αυτό  καλούνται  οι  ενδιαφερόμενοι  υπάλληλοι  να  υποβάλουν  σχετική 
αίτηση  στο  Τμήμα  Διοικητικού  του  Επιμελητηρίου  Μαγνησίας  (ταχυδρομική  Διεύθυνση  :