Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 08 Μάιος 2015 10:56

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ

Ο  Δήμος  Ευρώτα  προτίθεται  να  προβεί  στην  κάλυψη  είκοσι  τριών  (23)  θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ.  ή  άλλες  δημόσιες  υπηρεσίες,  καθώς  και  υπαλλήλων  με  σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ,  μη  εισηγμένων  στο  Χρηματιστήριο  και  στις  οποίες  το  Δημόσιο  κατέχει  την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.Οι ειδικότητες, με τις οποίες ο Δήμος προτίθεται να καλύψει τις ανωτέρω θέσεις με μετατάξεις είναι οι κάτωθι: