Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 10:29

«Ανακοίνωση - Πρόσκληση για απόσπαση και μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, σύμφωνα με την υπ'αριθ. Α2/Σ26/2014 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ, με έδρα την πόλη των Ιωαννίνων, με απόσπαση ενός (1) υπαλλήλου ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμματέων και μετάταξη ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού και ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ κλάδου Μηχανικών από Υπουργεία, Ν.Π.Π.Δ., άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. A' και Β' βαθμού, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, ως εξής: