Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 28 Αύγουστος 2018 11:24

INTERREG-MED "eSmartCity" - Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχη της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων - Enabling Smarter City in the MED Area through Networking

LOGO COLOUR ESMARTCITY

Δημιουργώντας ευφυέστερες πόλεις στην περιοχη της Μεσογείου μέσω δικτυώσεων

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει ως Εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο esmartcity  ((Enabling SMARTer City in the MED area through NETworking) – ESMARTCITY) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεσογειακού Χώρου Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 235.000,00€, και το έργο έχει διάρκεια 30 μήνες.

Το έργο με τίτλο «ESMARTCITY: Enabling Smarter City in the MED Area through Networking» του προγράμματος «INTERREG MED 2014-2020» έχει σαν κύριο αντικείμενο τη βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας των πόλεων της περιοχής MED δημιουργώντας καινοτόμα οικοσυστήματα, που εμπλέκουν φορείς της τετραπλής έλικας (Πολίτες, Επιχειρήσεις, Πανεπιστήμια και Δημόσιες Αρχές), και την εφαρμογή των ιδεών της Έξυπνης Πόλης, που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας για να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες προς τον πολίτη με λιγότερες συνέπειες για το περιβάλλον, παράγοντας επιπροσθέτως νέα σενάρια απασχόλησης και διαβίωσης.

Για να επιτύχει αυτό το σκοπό, το έργο αποβλέπει στην πιλοτική δοκιμή των ιδεών της Έξυπνης Πόλης για να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες στον πολίτη στο πεδίο των έξυπνων αστικών περιοχών, των ενεργειακώς αποδοτικών κτηρίων και του έξυπνου δημόσιου φωτισμού.

Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το Έργο εισάγει ένα υποστηρικτικό σύστημα διαχείρισης για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό παρεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. Η κύρια πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει, είναι η ανάγκη των δημόσιων αρχών να σχεδιάσουν και εν συνεχεία να υλοποιήσουν αξιόπιστα και οικονομικά προσιτά Σχέδια Ενεργειακής Αποδοτικότητας για το υπάρχον κτιριακό τους απόθεμα, που σε τοπικό επίπεδο οδηγεί σε ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ).

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

1. Σχεδιασμός πολιτικής στρατηγικής για την αναβάθμιση και δικτύωση υφιστάμενων καινοτόμων clusters που δραστηριοποιούνται σε τομείς των «έξυπνων πόλεων», με στόχο την δημιουργία μιας «Διαδικτυακής Κοινότητας Έξυπνων Πόλεων».

2. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων λειτουργίας της «έξυπνης πόλης» (και συγκεκριμένα σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας, σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου με προτεινόμενες περιφερειακές πολιτικές προς αυτην την κατεύθυνση, ανάλυση μεθοδολογίας αξιολόγησης κ.τ.λ.)

3. Εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος σε δημόσια κτίρια εντός της ΠΔΕ και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αποτελεσμάτων

4. Καταγραφή των εμπειριών από μελέτες περιπτώσεων σε παρεμβάσεις σχετικές με την φέρουσα ικανότητα κτιρίων.

 

Εταιρικό Σχήμα:

 Επικεφαλής Εταίρος

    ·         Περιφέρεια Abruzzo(ABREG) - Ιταλία

Εταίροι

   ·         ΑΘΗΝΑ - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης(Corallia) – Ελλάδα

   ·         INRIA- Γαλλία

   ·         Energy Agency of Granada(APEGR) - Ισπανία

   ·         City Development Agency East Sarajevo(RAIS) - Βοσνία & Εζεργοβίνη

   ·         Energy and Environment of Arrábida(ENA) - Πορτογαλία

   ·         Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας(RWG)– Ελλάδα

   ·         Μητροπολιτική πόλη Μιλάνου(MCM) - Ιταλία

   ·         Πολυτεχνείο Μιλάνου(POLIMI) - Ιταλία

   ·         Capenergies - Γαλλία

 

Web Site https://esmartcity.interreg-med.eu/
Facebook https://www.facebook.com/Esmartcity.MED
Linkedin https://www.linkedin.com/company/esmartcity-med/
Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCSdK3xYa2tz26NDB3QTy-cw
Twitter https://twitter.com/EsmartcityM
Pinterest https://gr.pinterest.com/esmartcity/

 

 

Enabling Smarter City in the MED Area through Networking

 

ESMARTCITY exploits MED area good potential in Green Growth sub theme of Smart Cities in order to increase overall innovation level towards Europe 2020 strategy. It follows a holistic approach of networking/clustering led by existing innovative clusters in the area. The Smart City concept utilizes ubiquitous digital infrastructure of modern cities, enriching it with smart devices, embedded systems, sensors and actuators, in order to allow the deployment of innovative services/applications to end users/citizens. It can enhance innovation capacities of cities, transforming them from mere technology enforcement objects to innovation ecosystems, producing new work and living scenarios in a bottom-up approach. Both businesses and academia, and citizens and public / city authorities benefit as providers and consumers of new applications/services. Despite existing pilot demonstrations the Smart City market remains largely technology pushed.

Creating the necessary public authority/citizen pull is a challenge, addressed by the project through one multinational pilot deployment in the MED area relevant to Smart City application areas of intelligent districts, smarter energy, and smarter lighting. Following a networking approach of all potential Smart City enablers and end users coming from all four pillars of the quadruple helix, the project will test its sustainability transferring Innovation Policy Change recommendations towards
local/regional authorities in the MED area.

The ESMARTCITY project is supported by the INTERREG MED, has a total duration of 30 months and a total budget of 2.144.000,00€ (ERDF budget: 1.822.400.00€, IPAII budget:321.600,00€). The approved budget for the Region of Western Greece is 235.000,00€ and is co-funded by the European Union by 85% (199.750,00€) and by National Resources (Public Investment Program, 35.250,00€) by 15%. 

Lead Partner:

Region of Abruzzo(ABREG) - Italy

 

Partners:

Athena Research and Innovation Center(Corallia) - Greece
Inria - France
Energy Agency of Granada(APEGR) - Spain
City Development Agency East Sarajevo(RAIS) - Bosnia and Herzegovina
Energy and Environment of Arrábida(ENA) - Portugal
Region of Western Greece(RWG) - Greece
Metropolitan City of Milan(MCM) - Italy
Politecnico of Milano(POLIMI) - Italy
Capenergies - France

 

 

Period: December 2017 – May 2020(30 months)
European programme of reference: Interreg MED

 

Web Site https://esmartcity.interreg-med.eu/
Facebook https://www.facebook.com/Esmartcity.MED
Linkedin https://www.linkedin.com/company/esmartcity-med/
Youtube Channel https://www.youtube.com/channel/UCSdK3xYa2tz26NDB3QTy-cw
Twitter https://twitter.com/EsmartcityM
Pinterest https://gr.pinterest.com/esmartcity/

 

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 07 Μάρτιος 2019 11:47