Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 14:33

INTERREG-ADRION "HarmoNIA" Εναρμόνιση & δικτύωση για την αξιολόγηση της μόλυνσης στο Ιόνιο & την Αδριατική Θάλασσα - Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas

HarmoNIA Logo

 

 Εναρμόνιση & δικτύωση για την αξιολόγηση της μόλυνσης στο Ιόνιο & την Αδριατική Θάλασσα - HarmoNIA

Το πρόγραμμα HarmoNIA βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων (European Marine Observation and Data Network - EMODnet). Αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανδριατικής-Ιονίου, η οποία σκοπεύει να αντιμετωπίσει την ανομοιογένεια των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και να ξεπεράσει τη διαθεσιμότητα ανομοιογενών επιστημονικών δεδομένων, ενισχύοντας έτσι το υπάρχον διεθνές επιστημονικό δίκτυο στην περιοχή της Αδριατικής και Ιονίου.
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ικανότητας αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων και τη διαφύλαξη του οικοσυστήματος σε διακρατικό επίπεδο, ο στόχος του έργου είναι διττός:

 • να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εμπλεκόμενων Εταίρων, στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Οδηγία Πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και τα πρωτόκολλα εφαρμογής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/ MAP) σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση, και
 • να ενισχυθεί το δίκτυο των υποδομών θαλάσσιων δεδομένων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών μεταξύ των χωρών που βρέχονται από την Αδριατική και το Ιόνιο πέλαγος.

 

Το έργο θα βελτιώσει τη συνοχή, μεταξύ των κρατών μελών και εντάσσεται στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον.


Τα κύρια αποτελέσματα του έργου αναμένεται να είναι:

 • η δημιουργία ενός δια-λειτουργικού συστήματος ανεύρεσης και πρόσβασης δεδομένων για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου,
 • η εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων με εστίαση στις θαλάσσιες πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονανθράκων
 • η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας θέασης και ο καθορισμός κοινών διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης της ρύπανσης
 • Τέλος, το έργο θα παράσχει βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση του κινδύνου ρύπανσης στις ευαίσθητες παράκτιες ζώνες και τα οποία θα δοκιμασθούν σε συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων επιλεγμένων περιοχών της Ανδριατικής και Ιονίου

 

Από τα αποτελέσματα του έργου θα επωφεληθούν οι Φορείς που συμμετέχουν στην Οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και την εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την αξιολόγηση, διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και ερευνητικά ιδρύματα που εμπλέκονται στο σχεδιασμό θαλάσσιων και παράκτιων υποδομών. Η σύμπραξη χωρών, που βρέχονται από τις θάλασσες της Αδριατικής και του Ιονίου, με εμπειρία στην συλλογή και τη διαχείριση των θαλάσσιων δεδομένων, εγγυάται τη διακρατική προσέγγιση ώστε να ξεπεραστεί η σημερινή έλλειψη εναρμονισμένης επιστημονικής μεθοδολογίας και πρακτικών μεταξύ των χωρών αυτών.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.290.978,60 € και έχει συνολική διάρκεια 22 μήνες (01.02.2018 - 30.11.2019). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 45.980,00 €, ο οποίος σε ποσοστό 85% χρηματοδοτείται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ADRION μέσω του Επικεφαλής Εταίρου και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Επικεφαλής Εταίρος

 • Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Πειραματικής Γεωφυσικής (OGS) – Ιταλία

http://www.isprambiente.gov.it

 

Εταίροι

 • Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Για Περιβαλλοντική Προστασία Και Έρευνα (ISPRA) - Ιταλία

http://www.isprambiente.gov.it

 • Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Αλιείας (IOF) – Κροατία

http://www.izor.hr

 • Ελληνικό κέντρο θαλάσσιων ερευνών ΕΛΚΕΘΕ (HCMR) – Ελλάδα

http://www.hcmr.gr

 • Εθνικό Ινστιτούτο Βιολογίας (NIB) – Σλοβενία

www.nib.si

 • Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (RBI) - Κροατία

www.irb.hr

 • Δημόσιο Πανεπιστήμιο Μαυροβουνίου - Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας (UoM-IMB) – Μαυροβούνιο

www.ibmk.org

 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Ελλάδα

https://www.pde.gov.gr

 • Δημόσια Περιβαλλοντική Εταιρεία Σλοβενίας (ARSO) - Σλοβενία

www.arso.gov.si

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων - Αλβανία

www.ubt.edu.al

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

 • Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης - Directorate General for the Safety Also Environmental Mining and Energy Activities - National Mining Office for Hydrocarbons and Georesources - Ιταλία
 • Δήμος Δυρραχίου - Αλβανία
 • Υπουργείο Αειφόρου Ανάπτυξης και Τουρισμού – Μαυροβούνιο
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας της Φύσης – Κροατία

 

Φυλλάδιο:

Harmonia Leaflet GR sm

 

Σύνδεσμοι:

HarmoNIA project

https://harmonia.adrioninterreg.eu/

 

HarmoNIA Facebook
https://www.facebook.com/HarmoNIA-project-2034499366872633/

 

1st Stakeholder Workshop of the Project HarmoNIA (Video):
https://www.youtube.com/watch?v=P1q4PRy5O6o

 

HarmoNIA GeoPortal:
http://jadran.izor.hr/harmonia/

 Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas -HarmoNIA

HarmoNIA Logo

 

With a focus on pollution from offshore drilling and from navigation accidents, the project HarmoNIA aims to enhance the capacity to tackle environmental vulnerability and safeguard ecosystem services at transnational scale by:

 • Sharing best practices to support the harmonized implementation of marine environmental directives in the ADRION region
 • Strengthening the network of data infrastructures to facilitate access and re-use of marine data among countries bordering the Adriatic – Ionian Seas
 • Supporting a common strategy to assess contaminant dispersion risk along the coast

 

The project will improve the coherence among most countries bordering the Adriatic and Ionian Seas, all Contracting Parties of the Barcelona Convention, of protocols for monitoring and for assessment of contaminants in the marine environment and will facilitate data and information exchange within the region.
HarmoNIA is financed by Interreg V-B Adriatic-Ionian programme ADRION, Priority Axis 2: Sustainable Region. The project is coordinated by OGS and involves 10 Project Partners, 3 Ministries and one Municipality as associated partners.
Total budget: € 1.290.978, 60
Project duration: 1 February 2018 – 30 November 2019.

 

Leaflet:

Harmonia Leaflet ENG sm

 

 

Lead Partner:

 • National Institute for Oceanography and Experimental (OGS) - Italy

www.ogs.trieste.it

 

Partners:

 • Italian National Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) - Italy

http://www.isprambiente.gov.it

 • Institute for Oceanography and Fisheries (IOF) - Croatia

http://www.izor.hr

 • HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH (HCMR) - Greece

http://www.hcmr.gr

 • National Institute of Biology (NIB) - Slovenia

www.nib.si

 • Ruder Boskovic Institute (RBI) - Croatia

www.irb.hr

 • Public institution University of Montenegro - Institute of Marine Biology (UoM-IMB) - Montenegro

www.ibmk.org

 • Region of Western Greece (RWG) - Greece

https://www.pde.gov.gr

 • Slovenian Environment Agency (ARSO) - Slovenia

www.arso.gov.si

 • Agriculture University of Tirana (AUT) - Albania

www.ubt.edu.al

 

Associated Partners:

 • Ministry of Economic Development Directorate - General for the Safety Also Environmental Mining and Energy Activities National Mining Office for Hydrocarbons and Georesources - Italy
 • Durres Municipality - Albania
 • Ministry of Sustainable Development and Tourism - Montenegro
 • Ministry of Environmental and Nature Protection - Croatia

 

Harmonia - 2η Συνάντηση Εταιρών και Δυνητικών Δικαιούχων 6 - 8 Φεβρουαρίου 2019, στο Split της Κροατίας

Η 2η Συνάντηση Εταιρών και Δυνητικών Δικαιούχων πραγματοποιήθηκε στις 6 - 8 Φεβρουαρίου 2019, στο Split της Κροατίας, όπου διοργανωτής της Συνάντησης ήταν το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Αλιείας (IOF) της Κροατίας. Τα θέματα της 2ης Συνάντησης εταίρων αφορούσαν την πρόοδο και την εξέλιξη του έργου από split1τους εταίρους ενώ η συνάντηση εργασίας των δυνητικών δικαιούχων επικεντρώθηκε στην «Αλληλεπίδραση διαφόρων θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Προκλήσεις και εργαλεία» (Integration of different maritime activities. Challenges and tools). split2Πολλοί εκπρόσωποι από διαφορετικά επιστημονικά και διοικητικά πεδία συμμετείχαν και παρουσίασαν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους σχετικά με την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των θαλάσσιων ρύπων καθώς και για τη διαχείριση των κινδύνων διασποράς της ρύπανσης από ατυχήματα και Ιονίου. Οι εκπρόσωποι προέρχονταν από διάφορα Υπουργεία, Περιφερειακές και Νομαρχιακές Αρχές, Λιμενικές Αρχές, Ακτοφυλακές, Ιδρύματα Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Οργανισμούς Υδρογονανθράκων καθώς και από μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις.

Κατά την διεξαγωγή της 2ης Συνάντησης εταίρων η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έδωσε το παρόν με την συμμετοχή μελών της ομάδας έργου. Την πρώτη μέρα της συνάντησης των εταίρων παρουσιάστηκε η πρόοδος της συμμετοχής της ΠΔΕ κατά το πρώτο έτος εκτέλεσης του έργου (Contribution of partner PP8 “Region of Western Greece” (RWG) project implementation- Year 1). Κατά την Συνάντηση εργασίας των δυνητικών δικαιούχων παρουσιάστηκε ενημερωτικά η πορεία της έρευνας και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην Ελλάδα (Hydrocarbons exploitation in Greece - Region of Western Greece). Την τελευταία μέρα της συνάντηση πραγματοποιήθηκε απολογισμός και επισκόπηση του έργου, αλλά και ο προγραμματισμός των μελλοντικών δράσεων των εταίρων.

split3Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της συνάντησης ήταν ότι η ανάγκη μιας εναρμονισμένης και κοινής προσέγγισης, όσον αφορά την παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης, είναι επιτακτική για τις χώρες της περιοχής της Αδριατικής-Ιονίου. Επιπλέον, επισημάνθηκε σαφώς ότι απαιτούνται κοινές προσεγγίσεις για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, προκειμένου να ενισχυθεί σε διακρατικό επίπεδο η περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην περιοχή ADRION και ότι τα παραπάνω θα είναι τα κύρια και βασικά παραδοτέα του έργου έτσι ώστε η διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος να ευθυγραμμίζεται με τους πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου και των διεθνών συνθηκών (Barcelona Convention, UNPOL κ.α.).

   

 

Harmonia 2nd Project Meeting and Stakeholders Workshop,m 6 - 8 February 2019, in Split, Croatia
The 2nd Project Meeting and Stakeholders Workshop of the HarmoNIA project took place on 6 - 8 February 2019, in Split, Croatia. The meeting was organized by the Croatian Institute of Oceanography and Fisheries (IOF). In the 2nd Project Meeting was discussed the progress and the development of the project by the split1partners while in the Stakeholders Workshop was concerned the topics of the potential beneficiaries focused on the “Integration of different maritime activities. Challenges and tools.” Multiple representatives split2from various backgrounds gathered in order to share expertise and knowledge on the monitoring and evaluation of contaminants as well as on the management of pollution dispersion risks from accidents and offshore activities within the marine environment of the Adriatic-Ionian region. These representantives derived from several Ministries, regional and county authorities, port authorities, coast guards, environment and public health institutes, universities, research institutes, the Barcelona Convention, as well as from small and medium enterprises and hydrocarbon agencies.
During the 2nd Project Meeting and Stakeholders Workshop, the Region of Western Greece participated with two member of the project team and presented in the “Project meeting” the Contribution of Region of Western Greece (RWG) to the project implementation during thw 1st year. During the “Stakeholders Workshop” a review of the hydrocarbons exploitation was presented “Hydrocarbons exploitation in Greece - Region of Western Greece”. On the last day of the meeting there was an overview of the project, as well as the planning of the future actions of the partners.
split3One of the most significant conclusions of the workshop was the need of a harmonized and shared approach concerning pollution monitoring in Adriatic-Ionian region. Furthermore, it was clearly pointed out that common approaches for Environmental Impact Assessment of maritime activities are needed in order to enhance on a transnational level the environmental sustainability within the ADRION area. All these approaches should be in line with the Pillars of the EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) and International Conventions (Barcelona Convention, UNPOL etc.).

 

 

 

 

3ης Συνάντηση εργασίας Εταιρών και Δυνητικών Δικαιούχων του ευρωπαϊκού έργου HarmoNIA, Πάτρα 23-24/10/2019

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3η συνάντηση εργασίας με θέμα την εναρμόνιση πρακτικών για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης, του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG ADRION «HARMONIA» (Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas / Εναρμόνιση & δικτύωση για την αξιολόγηση της ρύπανσης στο Ιόνιο & την Αδριατική Θάλασσα) η οποία διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας στη Πάτρα, στα πλαίσια των προγραμματισμένων συναντήσεων για την υλοποίηση του έργου.
patra1Συγκεκριμένα κατά την πρώτη ημέρα της συνάντησης 23/10 συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου από την Ιταλία, την Σλοβενία, την Κροατία, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία.
Παρουσιάστηκε η μέχρι σήμερα πορεία του έργου και έλαβε χώρα κατάρτιση συντονιστικού χάρτη ώστε να υλοποιηθούν τα παραδοτέα του έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του.
Κατά την δεύτερη μέρα στις 24/10 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με συμμετοχή και εκπροσώπων δυνητικών δικαιούχων που αναμένεται να χρησιμοποιήσουν και να ωφεληθούν από τα παραδοτέα του έργου όπως το Τεχνικό επιμελητήριο, Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Χημικής Υπηρεσίας Πάτρας, του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρα, υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των ΕΛ.ΠΕ, της Ε.Δ.Ε.Υ κ.α.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων και αποτελέσματα επιστημονικών και άλλων εργασιών περιβαλλοντικού και οικολογικού χαρακτήρα για την ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου.
Το πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας INTERREG ADRION «HARMONIA» έχει ως στόχο την εναρμόνιση μεθοδολογιών, πρακτικών και εργαλείων για τις χώρες που βρέχονται από την Αδριατική και το Ιόνιο ώστε να είναι δυνατή η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων με ενιαίο και συγκρίσιμο τρόπο με στόχο την βελτιστοποίηση της προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή της Αδριατικής Ιονίου.
patra2Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων & Χωροταξίας της ΠΔΕ κ. Λάμπρο Δημητρογιάννη, τα κύρια αποτελέσματα του έργου αναμένεται να είναι:
• η δημιουργία ενός δια-λειτουργικού συστήματος ανεύρεσης και πρόσβασης δεδομένων για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου,
• η εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων με εστίαση
• η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας θέασης και ο καθορισμός κοινών διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης της ρύπανσης
• Τέλος, το έργο θα παράσχει βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση του κινδύνου ρύπανσης στις ευαίσθητες παράκτιες ζώνες και τα οποία θα δοκιμασθούν σε συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων επιλεγμένων περιοχών της Αδριατικής και Ιονίου (μοντέλο διασποράς ρύπων).
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα από τα συνολικά 18 έργα που υλοποιεί η ΠΔΕ στα πλαίσια των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2019 09:35