Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 13:12

INTERREG-BALKAN "BALKANET" - Βαλκανικό δίκτυο ιδεών αειφόρου καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα - Balkan ideas network for sustainable innovations in the agro-food sector

BALKANET

 

Τίτλος έργου: Βαλκανικό δίκτυο ιδεών αειφόρου καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα

Περιγραφή και στόχοι του έργου:

Το έργο “BALKANET - Βαλκανικό δίκτυο ιδεών αειφόρου καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα” υλοποιείται από κοινού από έξι εταίρους οι οποίοι προέρχονται από τρεις χώρες της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου (Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία) και εστιάζει στην βελτίωση του δυναμικού καινοτομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, αντιμετωπίζοντας κάποιες από τις κοινές προκλήσεις της περιοχής. Οι απώτεροι στόχοι του BALKANET είναι να δημιουργήσει ένα πιλοτικό διακρατικό δίκτυο προκειμένου να υποστηρίξει τις μεταβαλλόμενες καινοτομικές διεργασίες, να προωθήσει την εφαρμοσμένη έρευνα και να υποστηρίξει την διαδικασία προσαρμογής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, να διευκολύνει την δημόσια/ιδιωτική προσφορά και ζήτηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, προς την κατεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα στις περιοχές της Βαλκανικής-Μεσογείου από τις οποίες προέρχονται οι εταίροι.

Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί:

• Στην διερεύνηση, ανάλυση, ανταλλαγή των υφιστάμενων καλών πρακτικών στον αγροδιατροφικό τομέα και αξιοποίηση των καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου.
• Στην δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων / ιδιωτικών ερευνητικών κέντρων και τοπικών επιχειρήσεων, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η ικανότητα προσαρμογής των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των δεξιοτήτων και επιχειρηματικών ικανοτήτων των νέων που καινοτομούν .
• Στην ευαισθητοποίηση, μεταφορά γνώσεων και ενίσχυση της κοινής αντίληψης σχετικά με τη σημασία των βιώσιμων επιχειρηματικών καινοτομιών στον αγροδιατροφικό τομέα στην περιοχή της Βαλκανικής-Μεσογείου.

Περιγραφή των αποτελεσμάτων του έργου

• Μελέτη ανάλυσης περιεχομένου και συγκριτικής αξιολόγησης του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου, η οποία θα συγκεντρώνει τις προκλήσεις και τις θετικές πτυχές του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής της Βαλκανικής-Μεσογείου
• Συλλογή καινοτόμων καλών πρακτικών στον αγροδιατροφικό τομέα και δημιουργία μιας βάσης δεδομένων διαδικασιών παραγωγής
• Δημιουργία μιας κοινής βάσης δεδομένων με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς
• Πλατφόρμα δικτύωσης του έργου – επίσημη ιστοσελίδα
• Ψηφιακό διαδικτυακό σύστημα υπηρεσιών διαθέσιμο σε όλους τους ενδιαφερόμενους που εμπλέκονται στο έργο
• Έντυπο οδηγιών για την υποστήριξη της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων
• Εργαλείο διαμόρφωσης σχεδίων στρατηγικής επικοινωνίας και marketing για την υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων
• Επισκέψεις πεδίου με στόχο την διευκόλυνση μεταφοράς γνώσης και συνεργατικών δράσεων μεταξύ των τοπικών φορέων
• Συναντήσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών για την βελτίωση των διακρατικών συνεργασιών μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νέων που καινοτομούν και ερευνητών
• Διακρατικά αγροδιατροφικά φεστιβάλ για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου

Το πρόγραμμα BALKANET υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα συνεργασίας “Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020” και έχει συνολική διάρκεια 24 μηνών (14/9/2017 – 13/9/2019) και συνολικό προϋπολογισμό 866.674.18€ (συνεισφορά ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής ανάπτυξης: 627.200.64€ και συνεισφορά του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας: 239.473.54€). Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται σε 156.775,00€, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 85% (133.258,75 €) και κατά 15% από εθνικούς πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, 23.516,25 €).

Εταίροι

Συντονιστής εταίρος:
LB1 – Εμπορικό Επιμελητήριο Ηλείας, Ελλάδα

Εταίροι:
PB2 – Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Ελλάδα
PB3 – Εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Τιράνων, Αλβανία
PB4 – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων, Αλβανία
PB5 – Εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Βράτσας, Βουλγαρία
PB6 – Οργανισμός περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης Βράτσας, Βουλγαρία

 

Project Title: BALKANET - Balkan ideas network for sustainable innovations in the agro-food sector

Description - Objectives of the project:

The " BALKANET - Balkan ideas network for sustainable innovations in the agro-food sector“ is jointly implemented by six partners of three Balkan – Mediterranean countries (Greece, Albania, Bulgaria) and focuses to the improvement of the agro food SME’s innovation capacity, facing some common challenges in the specific Balkan – Mediterranean area. The overall objectives of BALKANET is to create a pilot transnational network in order to favour the innovation changing processes, to promote applied research and support to agro-food SMEs’ adjustment capacity, to facilitate the public/private demand and supply of research and innovative business models, towards a sustainable growth of the agro-food sector in the Balkan – Mediterranean partners (BMP) area.

In particular, the project aims at:

• Identifying, analyzing and sharing of the existing agro-food best practices and innovative business models valorization in the BMP area,
• Establishing a Transnational Cooperation Network between public/private research centers and local enterprises in order to improve agro-food SME's efficiently and adjustment capacity, with particular reference to the improvement of young innovators skills and business competences,
• Raising awareness, transferring knowledge and fostering common understanding about the importance of sustainable business innovations in the agro-food sector of BMP area.

Description - Output of the project:

• BMP agro food context analysis and benchmarking document, which will collect the challenges and positive aspects of the socioeconomic environment of the BMP area
• Collection of agro-food sector innovative best practices and creation of a production/processes ideas Data Base
• Creation of a local stakeholders Group Data Base
• Project Platform Network - official web site
• Digital web service system available to all stakeholders involved in the project
• Guideline document to support the creation of innovative business models
• Communication and marketing roadmap tool to support new innovative enterprises
• Best practices field visits in order to facilitate the knowledge transfer and the cooperation actions among local stakeholders
• Best practices sharing meetings to improve transnational connections through SMEs, young innovators and researchers
• Transnational agro-food festivals for the presentation of the project results


The BALKANET project is supported by the Cooperation Programme “Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020” has a total duration of 24 months (14/9/2017 – 13/9/2019) and a total budget of 866.674.18€ (ERDF contribution: 627.200.64€ and IPA contribution: 239.473.54€). The budget of the Region of Western Greece is 156.775,00€, and is co-funded by the European Union by 85% (133.258,75 €) and by National Resources (Public Investment Program, 23.516,25 €) by 15%.

Partnership:

Lead partner:
LB1 – Ilia Chamber of Commerce, Greece

Partners:
PB2 – Region of Western Greece, Greece
PB3 – Chamber of commerce and industry of Tirana –CCIT, Albania
PB4 – Agricultural university of Tirana, Albania
PB5 – Chamber of Commerce and industry of Vratsa, Bulgaria
PB6 – Agency for Regional and Economic Development of Vratsa-ARED, Bulgaria

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 13:51
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.