Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 12:07

INTERREG-GREECE-ITALY "SPARC" Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς

sparc-logo-web

SPARC - Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς

Το Ευρωπαϊκό Έργο SPARC με τίτλο «Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAlo Rization of  Cultural Heritage Assets/ Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς» χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας [Interreg V-A Greece-Italy] 2014-2020. Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 2 του προγράμματος Interreg Greece - Italy 2014 – 2020 Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση/ Integrated Environmental Management και πιο συγκεκριμένα στον Ειδικό Στόχο 2.1. Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς & φυσικών πόρων ως εδαφικού πλεονεκτήματος της περιοχής του προγράμματος / Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of  the Programme  Area - με συνολικό προϋπολογισμό 2.416.335,00 ευρώ. Οι εταίροι χρηματοδοτούνται κατά 85% του προϋπολογισμού τους από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Interreg Greece – Italy και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 214.757,00 €.

Οι εταίροι του έργου είναι οι εξής:

 1. Δήμος Πατρέων (Επικεφαλής Εταίρος)
 2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 3. Επιμελητήριο Αχαΐας
 4. Δίκτυο  Θεάτρων  Απουλίας
 5. Περιφέρεια Απουλίας
 6. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ (Συνδεδεμένος εταίρος)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ 7 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. τι είναι;

Το έργο SPARC μεακρωνύμιο «Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets», χρηματοδοτείταιαπότο

 • Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας InterregV/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, άπτεται του
 • Άξονα Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση (IntegratedEnvironmentalManagement), και πιο συγκεκριμένα του
 • Ειδικού Στόχου 2.1 Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς & φυσικών πόρων ως εδαφικού πλεονεκτήματος της περιοχής του προγράμματος (ValorisationofculturalheritageandnaturalresourcesasaterritorialassetoftheProgrammeArea).

2. πού στοχεύει;

Πρωτίστως το SPARCστοχεύει στη βιώσιμη αξιοποίηση της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς των περιφερειών της Δυτικής Ελλάδας και της Απουλίας.Το SPARC συμβάλλει ώστε οι περιοχές του προγράμματος να γίνουν ελκυστικότερες, μέσα από τη συνεργασία

 • του τομέα του τουρισμού,
 • των πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων (CulturalCreativeIndustries – CCIs),
 • των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) &
 • της διαχείρισης των πολιτιστικών και φυσικών πόρων.

3. ποια προβλήματα επιλύει;

Το SPARC θα αντιμετωπίσει κοινά προβλήματα των περιοχών, όπως:

 • ο εποχιακός τουρισμός,
 • η απουσία αποτελεσματικού συντονισμού για καλύτερα αποτελέσματα της τουριστικής εκμετάλλευσης φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς&
 • η ανάγκη ενίσχυσης της τοπικής δημιουργίας και οικονομικής ανάπτυξης μέσω ανταλλαγών πρακτικών και ορθών πολιτικών.

4. ποια η στρατηγική του;

Η στρατηγική προσέγγιση του SPARC στοχεύει σε δύο κομβικά σημεία παρέμβασης:

 • να ενισχύσει το μέγεθος, την επιρροή και τη σημασία της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας &
 • να συνδέσει τα πολιτιστικά αγαθά και τη δημιουργία με άλλους τομείς όπως, αγροτικά, διατροφικά,  τουριστικά προϊόντα, καθώς και πολιτιστικά, αθλητικά, εκπαιδευτικά αγαθά ή και εμπειρίες κ.λπ.), προκειμένου να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες βιώσιμου τουρισμού στις εμπλεκόμενες περιφέρειες.

5. ποια αγαθά αξιοποιεί;

Το SPARC επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε ορισμένα σημαντικά δημιουργικά και πολιτιστικά αγαθά των εμπλεκομένων περιοχών, όπως είναι το Καρναβάλι της Πάτρας,το Καρναβάλι του Putignano, το Θέατρο Σκιών, οι Θεατρικοί Φορείς, και οι Κινηματογραφικοί Οργανισμοί.

6. Πώς υλοποιείται;

Για να επιτευχθούν οι στόχοι του, το SPARCυλοποιεί τρεις (3) «Κόμβους Δημιουργικής Βιομηχανίας (Creative Hubs)» σε Πάτρα, Bariκαι Putignano, που θα παρέχουν υπηρεσίες για την Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία και για την αλληλεπίδρασή της με άλλους επιχειρηματικούς τομείς.

7. ο κόμβος

Κάθε Κόμβος (hub) θα αποτελεί κέντρο εξυπηρέτησης που θα παρέχει υπηρεσίες σε πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις. Πρόκειται να προβάλλει, να ενισχύει, αλλά και να δικτυώνει πολιτιστικούς και δημιουργικούς φορείς, με έμφαση κυρίως στα πρόσωπα που θα συνεργαστούν σε αυτούς τους χώρους.Στόχο έχει να ενισχύσει τις καλλιτεχνικές, εμπορικές και δικτυακές δεξιότητες των δημιουργών της πολιτιστικής βιομηχανίας με συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως

 • προώθηση των προϊόντων και δημιουργημάτων τους,
 • πρόσβαση σε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή,
 • δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης&
 • δυνατότητες αλληλεπίδρασης με το κοινό.

Παράλληλα οι κόμβοι πρόκειται να λειτουργήσουν ως χώροι προσέλκυσης επισκεπτών και τουριστών. Εκεί θα είναι ορατή η νέα τουριστική εικόνα κάθε περιφέρειας, με έμφαση στα δημιουργικά χαρακτηριστικά της, τις εμπειρίες πολιτισμού και τέχνης, και τη βιωματική αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με σύνθημα Δημιουργικοί Κόμβοι για Δημιουργικούς Ανθρώπους το SPARC προάγει τον πολιτισμό.

sparc-promo1-web

Φωτογραφία από την ημερίδα πληροφόρησης του έργου στην Πάτρα

Ομάδα Έργου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 1. Μάριος Καρπέτας, ΠΕ Οικονομικού με βαθμό Α΄, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ως υπεύθυνος έργου (project manager).
 2. Ιωάννα Πολίτη, ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α’, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ως οικονομική υπεύθυνη (financial manager).
 3. Αικατερίνη Ζησιμοπούλου, ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄, Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ως τεχνική υπεύθυνη και υπεύθυνη επικοινωνίας (technical & communication manager).
 4. Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος, Δρ., Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (1978), ως εξειδικευμένος επιστημονικός συνεργάτηςμε γενική ευθύνη υλοποίησης του έργου.

Αρμόδια Υπηρεσία Υλοποίησης διαμέσου της οποίας θα διακινείται η αλληλογραφία του έργου είναι η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Διάρκεια έργου 31.05.2018 – 31.05.2020 (24 μήνες)

Συνολικός προϋπολογισμός € 2.416.335,00

ERDFΧρηματοδότηση € 2.053.884,75(Συγχρηματοδότηση ΕΕ)

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://greece-italy.eu/sparc/

Λοιπές πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 1. https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/12096-oi-prooptikes-tis-politistikis-kai-dimioyrgikis-biomixanias-stin-perifereia-dytikis-elladas-enimerotiki-imerida-sto-plaisio-toy-eyropaikou-ergoy-sparc.html
 2. https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/12055-karnabali-patras-kai-theatro-skion-anadeiknuontai-meso-toy-eyropaikou-ergoy-sparc-enimerotiki-imerida-tin-erxomeni-triti.html
 3. https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis/item/11798-epanaliptiki-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ti-diorganosi-enimerotikis-imeridas-infoday-stin-patra-gia-tin-ylopoiisi-toy-ergoy-sparc.html
 4. https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/deltia-tupou/item/11176-axiopoiisi-toy-karnabaliou-kai-toy-politistikou-apothematos-tis-dytikis-elladas-gia-tin-toyristiki-anaptyxi-pragmatopoiithike-sto-mpari-i-proti-synantisi-toy-ergoy-sparc.html
 5. https://greece-italy.eu/kick-off-meeting-of-sparc-project-creativity-hubs-for-valorization-of-cultural-heritage/
 6. https://greece-italy.eu/interreg-sparc-the-old-municipal-slaughterhouses-of-patras-will-become-an-innovative-creativity-hub/
 7. https://www.youtube.com/watch?v=lqBWl22Y4RYή https://ioniantv.gr/patra-enimerotiki-imerida-gia-to-evropaiko-ergo-sparc-ke-tin-proothisi-tis-dimiourgikis-epichirimatikotitas/
 8. https://www.ert.gr/perifereiakoi-stathmoi/patra-enimerotiki-imerida-gia-to-eyropaiko-ergo-sparc/

 


SPARC - Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAlo Rization of  Cultural Heritage Assets

SPARC “Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets” is funded by the Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014-2020. The project, financed under Priority Axis 2 – Integrated Environmental Managementwith a total budget of 2.416.335 € (214.757 € for the RoWG). Apart from thethree Greek partners,i.e. the Municipality of Patras (Lead Partner), the Region of Western Greece (RoWG) and the Chamber of Achaia, two valued cooperating organizations from Italy complete thepartnership: Public Apulian Theatre Consortium, and Puglia Region, Department ofTourism, Culture Economy &TerritoryValorization. Public BenefitsCorporation of the Municipality of Patras – Patras Carnival is an Associate Partner toproject SPARC.

PRESENTING SPARC in 7 QUESTIONS & ANSWERS 

1. What is SPARC?

The SPARC project acronym stands for “Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets”, and it is co-financed by the

 • Territorial Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020, it is aligned with
 • Priority Axis 2: Integrated Environmental Management, and more specifically for
 • Objective 2.1: Valorisation of cultural heritage and natural resources as a territorial asset of the Programme Area.

The project partners are:

 1. Municipality of Patras (Lead Partner)
 2. Region of Western Greece
 3. Achaia Chamber
 4. Network of Puglia Theaters
 5. Region of Puglia
 6. Public Benefits Company – PATRAS CARNIVAL (Associated Partner)

2. What are its main objectives?

The primary objective of SPARCis the sustainable valorization of Cultural and Natural Heritage of the regions of Western Greece and Puglia.SPARC is expected to contribute to the increase of the attractiveness of the involved areas, through the cooperation of stakeholders representing

 • Tourism sector,
 • Cultural and Creative industries(CCIs),
 • Local Small and Medium Enterprises (SMEs)&
 • Managing structures of Cultural and Natural resources.

3. What kind of problems does SPARC address?

Crucial common problems, shared in the project areas will be addressed through SPARC, such as:

 • Seasonal tourism,
 • Lack of effective coordination for a more productive touristicvalorization of existing local Cultural and Natural assets and resources&
 • Need for enhancement of local creative mentality and economic development, through exchange of good practices and appropriate policies

4. What characterizes its strategy?

The project’sstrategic approach focuses on two key interventions:

 • Increase of size, influence and importance of the Cultural and Creative Industries&
 • Interlinkingof cultural goods and creativity with sectors, such as agricultural, agro-diet natural nutrition, the food and wellness industry and tourist products, cultural, athletic, educational services and/or experiences etc., in order to facilitate development of sustainable tourism and relevant new products and services in the territories involved.

5. Which assets does it valorize?

SPARC emphasizes on themainCulturalandCreativeactivities or assets of the programme territories, which are Patras Carnival, Putignano Carnival, the Shadow Theater, and Theater& Film Organizations.

6. Whatis SPARC’s maindeliverable?

Inorderfortheprojectobjectivestobemet, three (3) Creative Hubswill be established inPatras. Bari&Putignano. They will all provide servicestotheCulturalandCreativeIndustries of the areas, and will assist their interaction with other sectors.

7. Howdoes SPARC’s Hub function?

Each Hub will constitute a service center supporting CulturalandCreativeIndustries. It will promote, support, but also network cultural and creative stakeholders, and particularly creative individuals that will cooperate in these Hubs, aiming at enhancing their artistic, commercial and networking capacity, through particular services, such as:

 • Promotion of products and creations,
 • Accesstocontemporarymaterial and technical infrastructure,
 • Educational and training activities&
 • Opportunities for interaction with the city, the tourists and the public authorities.

Furthermore, the hubs being cultural nodesthemselves will operate as attraction sites for visitors and tourists, promotinga new touristic profile for each region, placing emphasis on its creative features, cultural and artistic background, and experiential valorization of its natural and cultural heritage.

SPARCmotto is Creative Hubs for Creative People and in accordance with it the project aspires to promote culture and its creative people in all involved areas.

sparc-promo1-web

Project Teamfor the Region of Western Greece

 1. MariosKarpetas (project manager).
 2. Ioanna Politi (financial manager).
 3. Katerina Zisimopoulou (technical & communication manager).
 4. Panagiotis Konstantinopoulos (scientific advisor).

Project duration 31.05.2018 – 31.05.2020 (24 months)

Total budget€ 2.416.335,00

ERDF funding€ 2.053.884,75(EU co-financing)

Programme website: https://greece-italy.eu/sparc/

Further Information: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 01 Οκτώβριος 2019 12:22
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.