Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2022 22:32

TheRout_Net - Διαδρομές τουρισμού - Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου

therout net logo web
 

INTERREG-GREECE-ITALY “TheRout_Net”, «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο)  στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου» (Thematic routes and networks)

Ακρωνύμιο:TheRout_Net

Διάρκεια Έργου: 27/9/2019-26/9/2023

Προϋπολογισμός: 21.115.000,00

Το διακρατικό ευρωπαϊκό έργο TheRout_Net έχει συνολικό προϋπολογισμό 21.115.000,00 € όπου συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για 85% (ΕΤΠΑ) και Εθνική Δημόσια Χρηματοδότηση για 15%.

Το TheRout_Net είναι ένα στρατηγικό έργο που υπάγεται στο διακρατικό πρόγραμμα INTERREG V/A (GR – IT) που στοχεύει στην προώθηση του θεματικού τουρισμού στην Ελλάδα και την Ιταλία, μέσω της αξιοποίησης πολιτιστικών διαδρομών που χαρακτηρίζονται από αργή ανάπτυξη.

Το έργο βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

Άξονας προτεραιότητας 2: Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική Διαχείριση.

Θεματικοί Στόχοι/Προτεραιότητες : Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Επενδυτικές Προτεραιότητες: Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Ειδικός Στόχος 2.1: Αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της περιοχής του Προγράμματος.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από:

 • LB. Περιφέρεια Ηπείρου
 • ΡΒ2. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • PB3. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
 • ΡΒ4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • PB5. Περιφέρεια Απουλίας - Τμήμα Τουρισμού, Οικονομίας Πολιτισμού και Αξιοποίησης της Επικράτειας

Ο γενικός στόχος του έργου ακολουθεί τους τρεις βασικούς αναπτυξιακούς στόχους που θέτει η ΕΕ στη στρατηγική της Ευρώπη 2020: έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, λαμβάνοντας υπόψη τα διακριτά περιφερειακά χαρακτηριστικά του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy ( GR-IT) Περιοχή προγράμματος 2014-2020. Μία από τις κύριες προτεραιότητες, είναι η προώθηση θεματικών διασυνοριακών τοποθεσιών ή διαδρομών, με τη συμμετοχή κοινοτικών παραγόντων, ώστε να εμπλουτιστεί το τουριστικό προϊόν μέσω της αναβάθμισης και διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων (αξιοποίηση πολιτιστικών, αρχαιολογικών και φυσικών πόρων, αναβάθμιση της ποιότητας των υπαρχουσών μουσειακών υπηρεσιών μέσω του εκσυγχρονισμού των παλαιών εγκαταστάσεων).

ΣΚΟΠΟΣ

Οι στόχοι του έργου αναφέρονται ως ακολούθως:

 • Προσδιορισμός - Εντοπισμός περιουσιακών αποθεμάτων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, μειονεκτήματα, ανάγκες προώθησης  και θεματικές διαδρομές.
 • Προώθηση του θεματικού τουρισμού και της βιωσιμότητας εντός της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας- Ιταλίας (GR-IT).
 • Ανάπτυξη της Κοινής Στρατηγικής  (JointBrandStrategy) όπου θα βασίζεται σε στοχευμένο marketing, με εφαρμογή σε πιλοτικές δράσεις.
 • Ανάπτυξη στρατηγικού θεματικού σχεδίου προώθησης ανά θεματικό πυλώνα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - TheRout_Net

Η Περιφέρεια μέσω του έργου TheRout_Net, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό –ανάπλαση των υφιστάμενων διατηρητέων μουσείων στο Καλέντζι του Δήμου Ερυμάνθου, τα οποία θα λειτουργήσουν  ως σύγχρονοι και ασφαλείς χώροι. Μέσω της ανάπτυξης και της προώθησης του θεματικού τουρισμού, θα αξιοποιηθούν οι υπάρχοντες φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι ενώ θα εμπλουτιστούν με προϊόντα και υπηρεσίες τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα:

Η ανάπτυξη - εκσυγχρονισμός - ανακαίνιση υφιστάμενωνδιατηρητέων μουσείων στο Καλέντζι του Δήμου Ερυμάνθου,  αποτελούν μία από τις ειδικές μορφές τουρισμού που μπορεί να συμβάλει στη διαφοροποίηση της περιφερειακής τουριστικής αγοράς.

Σκοπός είναι η δημιουργία σύγχρονων Μουσείων και συγκεκριμένα:

 • Μουσείο Πολιτικής Ιστορίας - Γεώργιος Παπανδρέου,
 • Μουσείο  Λαϊκής Τέχνης & Παραδοσιακών Γεωργικών Εργαλείων, 
 • Ιστορική Βιβλιοθήκη,
 • Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων (λάδι, κρασί, ελιές, τοπικά γλυκίσματα κ.λ.π.)
 • Κέντρο Πληροφόρησης και Διερμηνείας όπου διαμέσου των ψηφιακών εφαρμογών, θα επιτευχθεί η προώθηση της πολιτιστικής-πολιτικής και αγροτικής κληρονομιάς του Δήμου, με άμεση επίδραση στην τουριστική ανάπτυξη αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.

ΟΦΕΛΗ

Με τον εκσυγχρονισμό – ανάπλαση των παραπάνω   διατηρητέων  κτιρίων του Δήμου Ερυμάνθου, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

 1. Να αναδειχθούν,  προβληθούν η παραδοσιακή λαϊκή τέχνη, τα παραδοσιακά γεωργικά εργαλεία,  τα τοπικά  προϊόντα (λάδι, κρασί, ελιές, τοπικά γλυκίσματα κ.λ.π.) , τα ιστορικά αρχαιολογικά , θρησκευτικά , φυσικά κ.α. μνημεία της περιοχής με την διανομή χαρτών , φυλλαδίων τουριστικών εντύπων. Με την στέγαση του «Μουσείου Πολιτικής Ιστορίας - Γεώργιος Παπανδρέου», το οποίο διαθέτει μια εκτεταμένη συλλογή προσωπικών αντικειμένων και σπανίων εγγράφων του «Γέρου της Δημοκρατίας», θα ζωντανέψουν  την εποχή του και θα ρίξουν φως σε ιστορικές στιγμές ταραγμένων περιόδων της χώρας. Έτσι η συλλογή προσωπικών αντικειμένων και σπανίων εγγράφων του «Γέρου της Δημοκρατίας» θα επιστρέψουν στο περιβάλλον που ανήκουν.
 2. Την ανάδειξη και λειτουργική αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού τοπίου, που αναπτύσσεται στην περιοχή και την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του συνολικού χώρου του οικισμού με τη διαφύλαξη, προστασία και  διατήρηση του χαρακτήρα των  κτιρίων για ιστορικούς λόγους.
 3. Την αύξηση των επισκεπτών με την στέγαση και λειτουργία α) του Μουσείου λαϊκής τέχνης , β) του Μουσείου με παραδοσιακά γεωργικά εργαλεία, γ) της  ιστορικής βιβλιοθήκης, δ) του εκθετηρίου τοπικών προϊόντων ( λάδι, κρασί, ελιές, τοπικά γλυκίσματα κ.λ.π.) στ) του Κέντρο Πληροφόρησης και Ερμηνείας, με ψηφιακές εφαρμογές και του  «Μουσείου Γ. Παπανδρέου» σε κεντρικό σημείο του χωριού και τη σύνδεση τους με την διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων, για την ανάπτυξη Αγροτουρισμού και ανάδειξη μιας αναπτυσσόμενης τουριστικά περιοχής, η οποία μπορεί να αποτελέσει ιδανικό προορισμό για Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της κατασκευής του Φράγματος Πείρου – Παραπείρου, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές προοπτικές περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου (τεχνητή λίμνη, κλπ)

ΟΜΑΔΕΣ -ΣΤΟΧΟΙ

Το TheRout_Net εξετάζει πολλαπλές ομάδες-στόχους που απαιτούν διαφορετικές προσεγγίσεις, εργαλεία και συχνότητα δραστηριοτήτων επικοινωνίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει το εταιρικό σχήμα.

Οι ομάδες - στόχοι που προσδιορίστηκαν είναι:

 • ΜμΕ που σχετίζονται με τον τουρισμό.
 • Τουριστικοί φορείς.
 • Εθνικοί, Περιφερειακοί & Τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς χάραξης πολιτικής, που εμπλέκονται στον τουρισμό.
 • ΜΚΟ που συμμετέχουν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
 • Επισκέπτες παραμεθόριων περιοχών.
 • Τοπικές κοινότητες.

 

Tourism Routes - Modernization and redevelopment of existing preserved buildings (Museum) in Kalentzi, Municipality of Erymanthos Estimated budget: 1.000.000,00€.

Acronym: TheRout_Net

Project Duration: 27/9/2019-26/9/2023

Budget: 21.115.000,00 €

TheRout_Net has a total budget of € 21,115,000.00 and is co-financed by the European Regional Development Fund for 85% (ERDF) and National Public Funding for 15%.

TheRout_Net  is   a   strategic   project   funded   by   the  Interreg   V-A   Greece-Italy   2014/2020 Programme  that   aims   to   promote  thematic   tourism  across   Greece   and   Italy  through   the valorisation   of   cultural  and   historical   itineraries   and   routes   characterized   by   a  slow   fruition, through a complex action plan of material and immaterial interventions, favouring the tourism seasonal adjustment in the cross-border area.

TheRout_Net is a strategic project funded by the Interreg V-A Greece-Italy2014/2020 Programme that aims to promote thematic tourism across Greece and Italy through the valorisation of cultural and historical itineraries and routes characterized by a slow fruition, through a complex action plan of material and immaterial interventions, favouring the tourism seasonal adjustment in the cross-border area.

The project is based on the following axes:

Priority Axis:  Innovation and Competitiveness.

Thematic Objective: Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency.

Investment Priority: Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage (06 - Preserving and protecting the environment and promoting resource efficiency).

Specific Objective 2.1: Utilization of cultural heritage and natural resources as a territorial advantage of the Program area.

Project Partners

The partnership is composed of:

 • LB. Epirus Region
 • PB2. Western Greece
 • PB3. Region of Ionian Islands
 • PB4. Ephorate of Antiquities of Achaia
 • PB5. Puglia Region

The overall objective of the project follows the three growth objectives laid down by the EU in its Europe 2020 Strategy: smart, sustainable and inclusive growth, considering the distinctive regional features of the Co-operation Programme Interreg V/A Greece-Italy (GR-IT) 2014-2020 Programme Area. One of the main priorities of SO 2.1 is to promote thematic cross border sites or routes, involving community actors to enrich the tourism product though the upgrading and preservation of cultural heritage and natural resources (valorization of cultural, archeological and natural resources, upgrading the quality of existing museum services through the modernization of old facilities).

Objectives of TheRout_Net

The specific objectives of the project could be summarized as follows:

 • Identify the assets, drawbacks, marketing necessities and thematic routes.
 • Promote thematic tourism and sustainability within the cross-border area.
 • Establish a Joint Brand Strategy based on focused place marketing and pilot actions.
 • Develop Strategic Thematic Promotional Plan per thematic pillar. 

TheRout_Net & Region of Western Greece

The Region, through the TheRout_Net project, aims at the modernization - renovation of the existing preserved museums in Kalentzi of the Municipality of Erymanthos, which will function as modern and safe spaces. Through the development and promotion of thematic tourism, the existing natural and cultural resources are utilized, enriching tourism products and services.

More specifically, the development - modernization - renovation of existing museums in Kalentzi of the Municipality of Erymanthos are one of the special forms of tourism that can contribute to the diversification of the regional tourism market.

 The purpose is to create modern Museums, more specifically:

 • Museum of Political History - George Papandreou
 • Museum of Folk Art & Traditional Agricultural Tools
 •  Historical Library
 •  Exhibition of Local Products (oil, wine, olives, local sweets, etc.)
 • Information and Interpretation Center, where the promotion of the cultural-political and agricultural heritage of the Municipality will be achieved through digital applications, providing a direct impact on the tourist development and the general development of the region.                                            

Benefits of TheRout_Net

With the modernization - renovation of the above buildings of the Municipality of Erymanthos, the following are achieved:

 1. To highlight, promote the traditional folk art, the traditional agricultural tools, the local products (oil, wine, olives, local sweets, etc.), the historical archeological, religious, natural etc. monuments of the area with the distribution of maps, tourist brochures. With the housing of the "Museum of Political History - George Papandreou", which has an extensive collection of personal items and rare documents of the "Old Man of the Republic", they will enliven his time and shed light on historical moments of turbulent periods of the country. Thus the collection of personal belongings and rare documents of the "Old Man of the Republic" will return to the environment to which they belong.
 2. The promotion and functional utilization of the rich natural landscape, which develops in the area and the aesthetic and functional upgrade of the total area of ​​the settlement by preserving, protecting and preserving the character of the buildings for historical reasons.
 3. The increase of visitors with the accommodation and operation a) of the Museum of Folk Art, b) of the Museum with traditional agricultural tools, c) of the historical library, d) of the exhibition of local products (oil, wine, olives, local sweets, etc.) e) of the Information and Interpretation Center, with digital applications and  "G. Papandreou Museum" in a central part of the village and their connection with the organization of events and workshops for the development of Agrotourism and the promotion of a developing tourist area, which can be an ideal destination for Alternative Forms of Tourism, in combination with the completion of the construction of the Peiros - Parapiros Dam, a fact that creates serious prospects for further tourism development of the Municipality (artificial lake, etc.)

Target Groups of TheRout_Net

A target group is a clearly identified audience that has an interest in TheRout_Net project, either directly or indirectly. The group should either know about the project’s activities, they might benefit from the project outputs and results or their involvement might even be necessary to ensure the durability of the project outputs and results.

The target group that will be focused on is the following:

 • SMEs tourism-related;
 • Tourist operators;
 • National, Regional & Local stakeholders involved in tourism;
 • NGOs involved in alternative forms of tourism;
 • Visitors of border areas;
 • Local communities.    

 

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 07 Δεκέμβριος 2022 22:44
 • Αιτήσεις & Λίστες αναμονής ιατρικών ειδικοτήτων

  Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικού portal από τις 12/05/2023 για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών ιατρών προς ειδίκευση στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. Γ4δ/Γ.Π.οικ.44946/14-07-2020 Υπουργική Απόφαση.

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε τις παρακάτω ΟΔΗΓΙΕΣ.

  Σύσταση, μετονομασία, καθορισμός χρόνου και περιεχόμενο άσκησης ιατρικών ειδικοτήτων (ενιαίων και μη) ΦΕΚ 4138/Β'/20-09-2018

  eisodos

   


  Συγκεντρωτικός Πίνακας Ειδικοτήτων στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Π.Δ.Ε.

  Γ.Π.Ν. Πατρών "Παναγία Η Βοήθεια" (Ρίο)

  Γ.Ν. Πατρών "Ο 'Αγιος Ανδρέας"

  Γ.Ν. Παίδων Πατρών (Καραμανδάνειο)

  Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας

  Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας

  Γ.Ν. Ηλείας


   

  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 

  Σας υπενθυμίζουμε ότι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή ταχυδρομικά: Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΔΕ, Τμήμα Υπηρεσιών & Επαγγελμάτων Υγείας, Π.Π. Γερμανού 98, Πάτρα, ΤΚ 26225 ή δια ζώσης (αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο): Πάτρα, Π.Π. Γερμανού 98, ισόγειο, γραφείο 1, 

  ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

  1) Για όσους δεν διαθέτουν ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ

  2) Για αιτήσεις υπεράριθμων (για λόγους υγείας και για αθλητές πτυχιούχους ιατρικής σχολής)

  Αίτηση για ειδικότητα
  Υπεύθυνη δήλωση ειδικότητας
  Οδηγίες και δικαιολογητικά

  Σημείωση:

  -Για αίτηση καταχώρησης ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. την αίτηση, την υπεύθυνη δήλωση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα.

  -Για αίτηση διαγραφής από σειρά προτεραιότητας ειδικότητας παρακαλούμε να αποστέλλετε κατά προτίμηση στο email μας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) δηλώνοντας την ειδικότητα και το νοσοκομείο από το οποίο επιθυμείτε τη διαγραφή σας.

   


Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.