Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2019 14:33

INTERREG-ADRION "HarmoNIA" Εναρμόνιση & δικτύωση για την αξιολόγηση της μόλυνσης στο Ιόνιο & την Αδριατική Θάλασσα - Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas

HarmoNIA Logo

 

 Εναρμόνιση & δικτύωση για την αξιολόγηση της μόλυνσης στο Ιόνιο & την Αδριατική Θάλασσα - HarmoNIA

Το πρόγραμμα HarmoNIA βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Θαλάσσιων Παρατηρήσεων και Δεδομένων (European Marine Observation and Data Network - EMODnet). Αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Ανδριατικής-Ιονίου, η οποία σκοπεύει να αντιμετωπίσει την ανομοιογένεια των μεθοδολογικών προσεγγίσεων και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και να ξεπεράσει τη διαθεσιμότητα ανομοιογενών επιστημονικών δεδομένων, ενισχύοντας έτσι το υπάρχον διεθνές επιστημονικό δίκτυο στην περιοχή της Αδριατικής και Ιονίου.
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ικανότητας αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων και τη διαφύλαξη του οικοσυστήματος σε διακρατικό επίπεδο, ο στόχος του έργου είναι διττός:

 • να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εμπλεκόμενων Εταίρων, στα πλαίσια της εναρμόνισης με την Οδηγία Πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και τα πρωτόκολλα εφαρμογής του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/ MAP) σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση, και
 • να ενισχυθεί το δίκτυο των υποδομών θαλάσσιων δεδομένων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων αυτών μεταξύ των χωρών που βρέχονται από την Αδριατική και το Ιόνιο πέλαγος.

 

Το έργο θα βελτιώσει τη συνοχή, μεταξύ των κρατών μελών και εντάσσεται στο πλαίσιο της Σύμβασης της Βαρκελώνης για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον.


Τα κύρια αποτελέσματα του έργου αναμένεται να είναι:

 • η δημιουργία ενός δια-λειτουργικού συστήματος ανεύρεσης και πρόσβασης δεδομένων για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου,
 • η εναρμονισμένη συλλογή δεδομένων με εστίαση στις θαλάσσιες πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονανθράκων
 • η δημιουργία ειδικής υπηρεσίας θέασης και ο καθορισμός κοινών διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης της ρύπανσης
 • Τέλος, το έργο θα παράσχει βασικά εργαλεία για την αξιολόγηση του κινδύνου ρύπανσης στις ευαίσθητες παράκτιες ζώνες και τα οποία θα δοκιμασθούν σε συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων επιλεγμένων περιοχών της Ανδριατικής και Ιονίου

 

Από τα αποτελέσματα του έργου θα επωφεληθούν οι Φορείς που συμμετέχουν στην Οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική και την εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές που είναι επιφορτισμένες με την αξιολόγηση, διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς και ερευνητικά ιδρύματα που εμπλέκονται στο σχεδιασμό θαλάσσιων και παράκτιων υποδομών. Η σύμπραξη χωρών, που βρέχονται από τις θάλασσες της Αδριατικής και του Ιονίου, με εμπειρία στην συλλογή και τη διαχείριση των θαλάσσιων δεδομένων, εγγυάται τη διακρατική προσέγγιση ώστε να ξεπεραστεί η σημερινή έλλειψη εναρμονισμένης επιστημονικής μεθοδολογίας και πρακτικών μεταξύ των χωρών αυτών.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.290.978,60 € και έχει συνολική διάρκεια 22 μήνες (01.02.2018 - 30.11.2019). Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι 45.980,00 €, ο οποίος σε ποσοστό 85% χρηματοδοτείται απευθείας από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ADRION μέσω του Επικεφαλής Εταίρου και κατά 15% από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Επικεφαλής Εταίρος

 • Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Πειραματικής Γεωφυσικής (OGS) – Ιταλία

http://www.isprambiente.gov.it

 

Εταίροι

 • Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Για Περιβαλλοντική Προστασία Και Έρευνα (ISPRA) - Ιταλία

http://www.isprambiente.gov.it

 • Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Αλιείας (IOF) – Κροατία

http://www.izor.hr

 • Ελληνικό κέντρο θαλάσσιων ερευνών ΕΛΚΕΘΕ (HCMR) – Ελλάδα

http://www.hcmr.gr

 • Εθνικό Ινστιτούτο Βιολογίας (NIB) – Σλοβενία

www.nib.si

 • Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (RBI) - Κροατία

www.irb.hr

 • Δημόσιο Πανεπιστήμιο Μαυροβουνίου - Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας (UoM-IMB) – Μαυροβούνιο

www.ibmk.org

 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Ελλάδα

https://www.pde.gov.gr

 • Δημόσια Περιβαλλοντική Εταιρεία Σλοβενίας (ARSO) - Σλοβενία

www.arso.gov.si

 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Τιράνων - Αλβανία

www.ubt.edu.al

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς:

 • Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης - Directorate General for the Safety Also Environmental Mining and Energy Activities - National Mining Office for Hydrocarbons and Georesources - Ιταλία
 • Δήμος Δυρραχίου - Αλβανία
 • Υπουργείο Αειφόρου Ανάπτυξης και Τουρισμού – Μαυροβούνιο
 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας της Φύσης – Κροατία

 

Φυλλάδιο:

Harmonia Leaflet GR sm

 

Σύνδεσμοι:

HarmoNIA project

https://harmonia.adrioninterreg.eu/

 

HarmoNIA Facebook
https://www.facebook.com/HarmoNIA-project-2034499366872633/

 

1st Stakeholder Workshop of the Project HarmoNIA (Video):
https://www.youtube.com/watch?v=P1q4PRy5O6o

 

HarmoNIA GeoPortal:
http://jadran.izor.hr/harmonia/

 



Harmonization and Networking for contaminant assessment in the Ionian and Adriatic Seas -HarmoNIA

HarmoNIA Logo

 

With a focus on pollution from offshore drilling and from navigation accidents, the project HarmoNIA aims to enhance the capacity to tackle environmental vulnerability and safeguard ecosystem services at transnational scale by:

 • Sharing best practices to support the harmonized implementation of marine environmental directives in the ADRION region
 • Strengthening the network of data infrastructures to facilitate access and re-use of marine data among countries bordering the Adriatic – Ionian Seas
 • Supporting a common strategy to assess contaminant dispersion risk along the coast

 

The project will improve the coherence among most countries bordering the Adriatic and Ionian Seas, all Contracting Parties of the Barcelona Convention, of protocols for monitoring and for assessment of contaminants in the marine environment and will facilitate data and information exchange within the region.
HarmoNIA is financed by Interreg V-B Adriatic-Ionian programme ADRION, Priority Axis 2: Sustainable Region. The project is coordinated by OGS and involves 10 Project Partners, 3 Ministries and one Municipality as associated partners.
Total budget: € 1.290.978, 60
Project duration: 1 February 2018 – 30 November 2019.

 

Leaflet:

Harmonia Leaflet ENG sm

 

 

Lead Partner:

 • National Institute for Oceanography and Experimental (OGS) - Italy

www.ogs.trieste.it

 

Partners:

 • Italian National Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) - Italy

http://www.isprambiente.gov.it

 • Institute for Oceanography and Fisheries (IOF) - Croatia

http://www.izor.hr

 • HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH (HCMR) - Greece

http://www.hcmr.gr

 • National Institute of Biology (NIB) - Slovenia

www.nib.si

 • Ruder Boskovic Institute (RBI) - Croatia

www.irb.hr

 • Public institution University of Montenegro - Institute of Marine Biology (UoM-IMB) - Montenegro

www.ibmk.org

 • Region of Western Greece (RWG) - Greece

https://www.pde.gov.gr

 • Slovenian Environment Agency (ARSO) - Slovenia

www.arso.gov.si

 • Agriculture University of Tirana (AUT) - Albania

www.ubt.edu.al

 

Associated Partners:

 • Ministry of Economic Development Directorate - General for the Safety Also Environmental Mining and Energy Activities National Mining Office for Hydrocarbons and Georesources - Italy
 • Durres Municipality - Albania
 • Ministry of Sustainable Development and Tourism - Montenegro
 • Ministry of Environmental and Nature Protection - Croatia

 

 

 

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019 07:42