Κυριακή, 29 Μαΐου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2017 09:52

Βιολογικοί Καθαρισμοί

Συντάκτης:  Ζώης Σπηλιόπουλος
Αξιολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων προϋποθέτει την κατανόηση των διατάξεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ που αφορά στην επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως αυτή εντάχθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία μέσω της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997, κυρίως λόγω της κατηγοριοποίησης - ιεράρχησης που γίνεται και η οποία, πρακτικώς, υποδεικνύει τον επιτακτικό ή μη χαρακτήρα των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Η Οδηγία αυτή καθορίζει το απαιτούμενο επίπεδο επεξεργασίας, που πρέπει να παρέχεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων έργων ανάλογα µε τον ισοδύναμο πληθυσμό του οικισμού ή της συνένωσης οικισμών και το είδος του αποδέκτη. 

Κύριος στόχος της Οδηγίας, η οποία θεσμοθετήθηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το 1991, είναι η προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί η διάθεση ανεπεξέργαστων ή ανεπαρκώς επεξεργασμένων αστικών λυµάτων, η απόρριψη λυματολάσπης από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων και η διοχέτευση βιομηχανικών αποβλήτων ορισμένων κλάδων στο δίκτυο αποχέτευσης. 

Με βάση τα ανωτέρω και προκειμένου η Δ/νση Περ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που προέκυψαν στους Βιολογικούς Καθαρισμούς επεξεργασίας αστικών λυμάτων με την εφαρμογή του άρθρ. 12 του Ν. 4014/2011 και για τον καταρτισμό προγράμματος παρακολούθησης και ετήσιας ενημερωτικής έκθεσης των προαναφερόμενων Βιολογικών που εξυπηρετούν αστικούς ιστούς ή συγκροτήματα οικισμών εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (άρθρ. 11 της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997), προέβη σε ελέγχους στο μέτρο του εφικτού στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) που λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ανά Περιφερειακή Ενότητα και οι οποίοι αφορούν :
1) Δειγματοληψία για την ανάλυση των φυσικοχημικών παραμέτρων των επεξεργασμένων υδάτων που προέρχονται από την Ε.Ε.Λ.
2) Δειγματοληψία και έλεγχος για την απομάκρυνση των δύο θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στα απόβλητα όπως το Άζωτο (Ν) και ο Φώσφορος (Ρ).
3) Ανάλυση της σύνθεσης της παραγόμενης ιλύος (βαρέα μέταλλα). 

Επισημαίνεται ότι ο τρόπος διάθεσης, ήτοι η φύση και ο χαρακτήρας του αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων και κατ’ επέκταση η ποιότητα εκροής τους βάσει του αποδέκτη, αποτελούν το βασικό κριτήριο επιλογής του βαθμού επεξεργασίας των λυμάτων. Η παρουσίαση των εναλλακτικών τρόπων διάθεσης και του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας, με σχετικές παραπομπές στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τα όρια εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων, παρουσιάζεται στον συνημμένο ενημερωτικό   Πίνακα Ι.

Επίσης στους συνημμένους ενημερωτικούς Πίνακες ΙΙ και ΙΙΙ πραγματοποιείται κωδικοποίηση των διαδικασιών Περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα επεξεργασίας αστικών λυμάτων δυναμικότητας μικρότερης των 2.000 ισοδύναμων κατοίκων (ι.κ.) και δίνονται αναλυτικά διαγράμματα με σχηματική απεικόνιση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των κατηγοριών Α1 και Α2.

Τέλος, στις συνημμένες ενημερωτικές Εκθέσεις για τις Ε.Ε.Λ. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες από τη διενέργεια ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν καθώς και για το φορτίο των εισερχομένων αποβλήτων, την ποιότητα των επεξεργασμένων αποβλήτων και τη σύνθεση της παραγόμενης ιλύος.


Πίνακας Ι : Ποιότητα εκροής – βαθμός επεξεργασίας λυμάτων βάσει του αποδέκτη.
Πίνακας ΙΙ : Διαδικασία περ/κής αδειοδότησης για ΙΠ < 2000 υποκατηγορίας Α1.
Πίνακας ΙΙΙ : Διαδικασία περ/κής αδειοδότησης για ΙΠ < 2000 υποκατηγορίας Α2.
Ετήσια απολογιστική Έκθεση των ΕΕΛ της ΠΔΕ έτους 2014.
Ετήσια απολογιστική Έκθεση των ΕΕΛ της ΠΔΕ έτους 2015.
Ετήσια απολογιστική Έκθεση των ΕΕΛ της ΠΔΕ έτους 2016.
Ενημερωτική Έκθεση ΒΙΟΚΑ 2019

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 07 Δεκέμβριος 2020 15:39

Τελευταίο από Ζώης Σπηλιόπουλος