Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2017 09:52

Βιολογικοί Καθαρισμοί

Συντάκτης: Ζώης Σπηλιόπουλος

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων προϋποθέτει την κατανόηση των διατάξεων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ που αφορά στην επεξεργασία αστικών λυμάτων, όπως αυτή εντάχθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία μέσω της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997, κυρίως λόγω της κατηγοριοποίησης - ιεράρχησης που γίνεται και η οποία, πρακτικώς, υποδεικνύει τον επιτακτικό ή μη χαρακτήρα των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων. Η Οδηγία αυτή καθορίζει το απαιτούμενο επίπεδο επεξεργασίας, που πρέπει να παρέχεται από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαιτούμενων έργων ανάλογα µε τον ισοδύναμο πληθυσμό του οικισμού ή της συνένωσης οικισμών και το είδος του αποδέκτη.