Σάββατο, 02 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Παρασκευή, 27 Ιανουάριος 2017 10:01

Υγειονομικές Μονάδες

Συντάκτης: Ζώης Σπηλιόπουλος

Η ορθολογική διαχείριση των Αποβλήτων από Υγειονομικές Μονάδες (ΑΥΜ) διέπεται τόσο από τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, όσο και της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η οποία δίνει έμφαση στην πρόληψη και ελαχιστοποίηση της παραγωγής και επικινδυνότητας των αποβλήτων.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων η ορθολογική διαχείριση όλων των κατηγοριών αποβλήτων των ΥΜ προϋποθέτει την τήρηση και εφαρμογή των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων.

Συγκεκριμένα :
1. Με το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α’): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων κλπ.», έγινε η εναρμόνιση με την Αναθεωρημένη Οδηγία για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ.
2. Με την ΚΥΑ 146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β’): «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» βελτιώθηκε το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των ΑΥΜ και η πλήρης συμβατότητα με την Οδηγία 2008/98 ΕΚ και το Ν.4042/2012.
3. Με την αριθμ. 33312/4110/03-07-2012 Απόφαση περί «Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)», τέθηκε ως στόχος η ανάπτυξη και εφαρμογή μίας ευέλικτης, οικονομικά βιώσιμης και αποτελεσματικής πολιτικής στον τομέα της διαχείρισης των ΑΥΜ, προσαρμοσμένης στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της χώρας. Αντικείμενο του ΕΣΔΕΑΥΜ αποτελεί κυρίως η διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων που παράγονται από ΥΜ (ΕΑΥΜ) και ο χωρικός προσδιορισμός των κατάλληλων εγκαταστάσεων για τη διαχείρισή τους.