Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Ανακοίνωση προς επιτυχόντες του Νο. 4/2020 Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

 

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας του οριστικού πίνακα κατάταξης βάσει της Νο. 4/2020 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ ότι μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση και αποστολή του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ σε αυτούς, καταθέτουν στη Δ/νση Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Πάτρα, οδός Πανεπιστημίου 254, κτίριο Β΄ Intracom, είσοδος από parking) τα εξής:

α) συμπληρωμένη αίτηση με τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης (επισυνάπτεται),

β) υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται),

γ) επίσης για τηναποφυγή καθυστερήσεων στην έναρξη μισθοδοσίαςτων ωφελούμενων λόγω αναντιστοιχίας των προσωπικών στοιχείων ταυτότητας με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (όπως ημερομηνία γέννησης, γραμματική διατύπωση ονόματος, κλπ), κρίνεται σκόπιμο να προσκομιστεί η φόρμα προσωπικών στοιχείων που είναι καταχωρημένη στο taxisnet από τη διαδρομή www.gsis.gr ͢   MyTaxisNet   ͢   Προσωπική Πληροφόρηση ͢Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου.  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/28-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3131/τ.Β΄/28-07-2020) στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ωφελούμενοι προσέρχονται απαραίτητα με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τυχόν διευκρινήσεις: 2613 613437, -430, -106, -421

 

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων επιμόρφωσης στη δράση Τηλεκπαίδευσης - E-learning σε διοίκηση και πληροφορική.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατ' εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3199 / 2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α7280/9-12-2003) όπως συμπληρώθηκε με το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου πέμπτου του ν.4117/2013 "Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τροποποίηση της παρ. 16 του άρθρου 49 του ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α' 249)» και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»" (Α729/5-2-2013) , προτίθεται να προβεί στην απόσπαση δεκαέξι (16) υπαλλήλων για την υποβοήθηση του έργου της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων όπως φαίνεται στον παρακάτω.

Ο Δήμος Νέστου Νομού Καβάλας, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη πέντε (5) θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων όπως αυτές αναφέρονται παρακάτω με μετάταξη μονίμων υπαλλήλων από ΟΤΑ α' και β' βαθμού, Υπουργεία Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Νέστου, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Ταχ. Δ/νση: Πρεμετής - Τ.Κ. 64200 Χρυσούπολη.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης των γραμματειών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας με αποσπάσεις από Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) και παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και τις 30-8-2013.

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση εξήντα δύο (62) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2013.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα χορηγήσει, κατά το Πανεπιστημιακό έτος 2012-13, μία (1) υποτροφία, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Λεοντίου Οικονομίδου, για μεταπτυχιακές σπουδές στο Εξωτερικό, σε πτυχιούχο της Σχολής Θετικών Επιστημών αυτού, προτιμωμένου/νης του καταγομένου/νης από τις περιφέρειες Καλαβρύτων και Αχαίας.

Ο Δήμος Λήμνου , Ο.Τ.Α. εποπτευόμενος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, που εδρεύει Μύρινα Λήμνου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μίας (1) οργανικής θέσης προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλου από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Λήμνου Ταχ.Δ/νση: Μύρινα Λήμνου, η οποία θα κατατίθεται στο Πρωτόκολλο του Δήμου.

Το Επιμελητήριο Μαγνησίας (Ε.Μ.) σύμφωνα με την από 30.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, το οποίο αποτελεί θεσμικά το ανώτατο όργανο διοίκησης του Επιμελητηρίου, βάσει του Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 και ισχύει, αποφάσισε την κάλυψη μιας (1) οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλου από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης των γραμματειών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας με αποσπάσεις από Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) και παρατείνει την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως και τις 30-8-2013.

Ο Δήμος Νοτίου Πηλίου , προτίθεται να προβεί στην κάλυψη έξι (6) οργανικών θέσεων προσωπικού με μετάταξη υπαλλήλων από άλλους ΟΤΑ, Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού στο Δήμο Νοτίου Πηλίου (Ταχ.Δ/νση Αργαλαστή Μαγνησίας ΤΚ36007).

Σελίδα 12 από 14