//
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:

Ανακοίνωση προς επιτυχόντες του Νο. 4/2020 Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ

 

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας του οριστικού πίνακα κατάταξης βάσει της Νο. 4/2020 πρόσκλησης του ΟΑΕΔ ότι μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες μετά την έκδοση και αποστολή του συστατικού σημειώματος από το αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ σε αυτούς, καταθέτουν στη Δ/νση Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Πάτρα, οδός Πανεπιστημίου 254, κτίριο Β΄ Intracom, είσοδος από parking) τα εξής:

α) συμπληρωμένη αίτηση με τα απαραίτητα προσωπικά στοιχεία και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης (επισυνάπτεται),

β) υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται),

γ) επίσης για τηναποφυγή καθυστερήσεων στην έναρξη μισθοδοσίαςτων ωφελούμενων λόγω αναντιστοιχίας των προσωπικών στοιχείων ταυτότητας με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στην Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (όπως ημερομηνία γέννησης, γραμματική διατύπωση ονόματος, κλπ), κρίνεται σκόπιμο να προσκομιστεί η φόρμα προσωπικών στοιχείων που είναι καταχωρημένη στο taxisnet από τη διαδρομή www.gsis.gr ͢   MyTaxisNet   ͢   Προσωπική Πληροφόρηση ͢Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου.  

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002/28-07-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3131/τ.Β΄/28-07-2020) στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι ωφελούμενοι προσέρχονται απαραίτητα με τη χρήση μη ιατρικής μάσκας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τυχόν διευκρινήσεις: 2613 613437, -430, -106, -421

 

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση

Ο Δήμος Τεμπών Νομού Λαρίσης προτίθεται να προβεί στην κάλυψη δέκα εννιά ( 19 ) θέσεων προσωπικού με μετάταξη από Υπουργεία, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, ΝΠΔΔ ή τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΥΕΚ 7 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Στους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.1892/1990 (ΥΕΚ 101 τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στην Κεντρική Τπηρεσία Πρώτης Τποδοχής, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των κατωτέρω θέσεων.

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες στελέχωσης των γραμματειών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας  με  αποσπάσεις από Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ βάσει των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α) και καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν αιτήσεις έως και τις 30-6-2013.

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη:

Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  της  υπ’  αριθμ. 9814/  17.5.2013  υπουργικής  απόφασης  (ΦΕΚ Β΄1222/20.5.2013)  «Καθορισμός  ημερησίων  και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»

Ανακοίνωση-πρόσκληση υποβολής αιτήσεων επιμόρφωσης σε θέματα Διοίκησης και Πληροφορικής που διοργανώνονται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πληροφορικής Δημοσίου.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), σύμφωνα με την από 28.05.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, το οποίο αποτελεί θεσμικά το ανώτατο όργανο διοίκησης του Επιμελητηρίου, βάσει του Ν. 2081/1992 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 και ισχύει, αποφάσισε την κάλυψη έξι (6) οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες,

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διοικητικού του Ε.Β.Ε.Θ. (ταχυδρομική Διεύθυνση: Τσιμισκή 29, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54624, τηλ: 2310370190).

 

Ο Δήμος Καρύστου, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη οχτώ (8) θέσεων προσωπικού, με μετάταξη μόνιμου προσωπικού από ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας μαζί με άλλους συλλόγου,ς διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στο κτίριο της Intracom (Πανεπιστημίου 254, κτίριο Β΄) στις 11 Ιουνίου από τις 09.30 π.μ. έως και 14.00 μ.μ..

Σελίδα 13 από 14