Κυριακή, 09 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Το Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ έχει αναλάβει τη δράση της κατάρτισης ογδόντα (80) νέων άνεργων αγροτών στα πλαίσια της πράξης «Γίνε Έξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ) - Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης  του Ανθρώπινου Δυναμικού  στον Πρωτογενή Τομέα».

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Δελτία Τύπου

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ-ΡΑΚΙΤΑ-ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ-ΛΕΟΝΤΙΟ». Προϋπολογισμός: 3.600.000,00€. (με ΦΠΑ).

Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε. Αχαΐας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 001 (ΑΔΑ: ΨΒΣΔ465ΧΙ8-Ρ3Ψ), ως το 2ο έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ-ΡΑΚΙΤΑ-ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ-ΛΕΟΝΤΙΟ», με ΚΑ: 2019ΕΠ00100046.

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Συντήρηση 11ης, 14ης και 15ης επαρχιακών οδών στο Δήμο Καλαβρύτων», Προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ (ΣΑΕΠ501/2014ΕΠ50100004).

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Συλλογή στοιχείων σχετικά με τις ανάγκες πετρελαιοειδών έτους 2014 και ενημέρωση για τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Δελτία Τύπου

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση δρόμου πρόσβασης προς ΙΜ Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου»  Προϋπολογισμού: 600.000,00 €  με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ001/2019ΕΠ00100012)

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία υποβολής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για τον «5ο Επιμέρους Διαγωνισμό της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 5.438.939,74 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.» παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 20/03/2020, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης το κορονωϊού.

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Συντήρηση Στοιχείων Ασφαλείας
Επαρχιακού Οδικού Δικτύου», Προϋπολογισμού: 1.600.000,00€ (ΣΑΕΠ 501 με κωδικό
2014ΕΠ50100004)

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση 19ης Ε.Ο. στο Δήμο Αιγιαλείας» με προϋπολογισμό έργου: 920.000€ με Φ.Π.Α. (Σ.Α.Ε.Π.501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004).

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 43η Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής (Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Πατρών 32 & Αμερικής) την 11-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ. προκειμένου να υποβάλλεται τις προσφορές σας για τα δρομολόγια μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου και ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ (παράρτημα Αγρινίου και Μεσολογγίου) για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 65.721,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 18