Κυριακή, 03 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021 11:30

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ» προϋπολογισμού: 500.000,00€ με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2021ΕΠ00100014).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ» προϋπολογισμού: 500.000,00€ με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2021ΕΠ00100014).

Με την υπ’ αριθμ 16398/08.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΜΑ46ΜΤΛΡ-ΧΦΟ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου, στο Π.Δ.Ε. στην Σ.Α.Ε.Π.001 με κωδικό 2021ΕΠ00100001.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021 15:39