Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021 11:30

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ» προϋπολογισμού: 500.000,00€ με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2021ΕΠ00100014).

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διά της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ - ΡΟΥΠΑΚΙΑ» προϋπολογισμού: 500.000,00€ με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ001 με κωδικό 2021ΕΠ00100014).

Με την υπ’ αριθμ 16398/08.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΘΜΑ46ΜΤΛΡ-ΧΦΟ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε η ένταξη του έργου, στο Π.Δ.Ε. στην Σ.Α.Ε.Π.001 με κωδικό 2021ΕΠ00100001.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Φεβρουάριος 2021 15:39

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την πλοήγησή σας σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο αποδέχεστε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Λεπτομέρειες για την Πολιτική Ιδιωτικότητας στο σύνδεσμο privacy policy.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.