Τρίτη, 05 Ιουλίου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 02 Δεκέμβριος 2021 10:51

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4177/2013 και σε εφαρμογή του άρθρου 22 της Υ.Α. 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ 2983/30-08-2017 Τεύχος Β΄) σε βάρος της επιχείρησης «STAYIA FARM - IKE»