Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 21 Ιούνιος 2022 12:53

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε προϊόντα προσφοράς στην εταιρεία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» σε εφαρμογή του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173Α΄) σε συνδυασμό με το άρθρο 78 της Υ.Α. 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ 2983/30-08-2017 Τεύχος Β΄)