Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 10 Απρίλιος 2020 08:38

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) και όχλησης για Κέντρο Αποθήκευσης & Διανομής λιπασμάτων ιδιοκτησίας της «Παναγιώτης Μπίλιας Μονοπρόσωπη ΙΚΕ»