Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 30 Αύγουστος 2018 12:26

Αποφάσεις της 16ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 140/2018: Πρόσληψη προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων μέσω των διασυνοριακών / διακρατικών προγραμμάτων Interreg V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, Interreg Adrion και Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020397.88 KB31/08/2018
Απόφαση 141/2018: Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας περιοχής Τουρλίδας» στην Επαρχιακή Οδό 01 Μεσολόγγι – Αλυκές Τουρλίδας στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας749.34 KB30/08/2018
Απόφαση 142/2018: Έγκριση 7ης Τροποποίησης του έργου με κωδικό 2014ΕΠ50100002 και τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000) χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού1.00 MB30/08/2018
Απόφαση 143/2018: α) Έγκριση εκπόνησης μελέτης με τίτλο "Τμήμα Ε.Ο. Αγρινίου Θέρμου, νέα χάραξη τμήματος Ε.Ο.38 Θέρμο Μυρτιά, Τμήμα Θέρμο Πουρνάρα Ν. Αιτωλοακαρνανίας" χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα εκ μέρους του δωρεοδόχου Μελετητικής Εταιρείας με την Επωνυμία «ΟΡΙΟ Μελετητική Ε.Ε.» και β) Έγκριση των όρων εκπόνησης, παράδοσης και έγκρισης της μελέτης αυτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 2Ατου Ν. 3316/2005 που προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209/21-09-2011) και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 377 παρ. 1 εδάφιο 40 του Ν.4412/2016, για την ΔΩΡΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ340.32 KB31/08/2018
Απόφαση 144/2018: Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ' αριθμ 67/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος με θέμα: «Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής των δημοπρασιών σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία τριών (3) έργων συντήρησης – σταθεροποίησης Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας» ως προς την διόρθωση του συνολικού προϋπολογισμού του 2ου Έργου «Έργα σταθεροποίησης294.71 KB31/08/2018
Απόφαση 145/2018: Επικύρωση πρακτικών 7ης/2018 και 8ης/2018 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας579.41 KB30/08/2018