Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 19 Οκτώβριος 2018 09:59

Αποφάσεις της 19ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 173/2018: Σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως συμβουλευτικού οργάνου του Περιφερειακού Συμβουλίου για την παρακολούθηση του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου, Πύργου – Καλό Νερό, Καλό Νερό – Τσακώνα854.65 KB19/10/2018
Απόφαση 174/2018: Έγκριση υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΔΕ για την εφαρμογή των μέτρων / δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 που της έχουν εκχωρηθεί858.09 KB19/10/2018
Απόφαση 175/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΠΔΕ», Π/Υ #6.800.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20181.05 MB19/10/2018
Απόφαση 176/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 21 ΑΠΟ ΤΣΙΒΛΟ ΕΩΣ ΠΟΤΑΜΙΑ», Π/Υ #1.500.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018676.35 KB19/10/2018
Απόφαση 177/2018: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού τριακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (310.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2017ΣΕ07100020 της ΣΑΕ 071 του Π.Δ.Ε., για την υλοποίηση του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣ Δ.Ε ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»650.17 KB19/10/2018
Απόφαση 178/2018: Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης ποσού 190.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2017ΣΜ07100005 της ΣΑΜ 071 του Π.Δ.Ε., για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΝ ΚΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣ Δ.Ε ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»772.03 KB19/10/2018
Απόφαση 179/2018: Εξουσιοδότηση του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για υπογραφή από κοινού με τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της διάλυσης του από 19.9.2016 Ιδιωτικού Συμφωνητικού εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Οριοθέτησης ποταμών και χειμάρρων Ν. Ηλείας», συμβατικής αμοιβής 35.080,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ.2.δ του Ν.3316/2005, λόγω παρέλευσης της προθεσμίας πληρωμής των πιστοποιήσεων, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέραν των δύο μηνών, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 30 του ιδίου Νόμου, και χωρίς αποζημίωση κατ' άρθρο 36 του ανωτέρω νόμου672.46 KB19/10/2018
Απόφαση 180/2018: Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021» προϋπολογισμού 2.000.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147)317.60 KB19/10/2018
Απόφαση 181/2018: Έγκριση τρόπου ανάθεσης δύο (2) υποέργων του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών από Θεομηνία στις 28.2.2018 σε Δήμους της Π.Ε. Ηλείας», συνολικού προϋπολογισμού 4.175.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 801, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147)325.50 KB19/10/2018
Απόφαση 182/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», Π/Υ #649.760,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018333.72 KB19/10/2018
Απόφαση 183/2018: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου: «Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ΠΕ Αχαΐας για την τριετία 2019-2021» αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας, προϋπολογισμού 2.000.000,00€, κωδικού 2018ΕΠ50100000»293.00 KB19/10/2018
Απόφαση 184/2018: Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’αρ. 29/2018, 94/2018, 98/2018, 129/2018 και 154/2018 αποφάσεις του ιδίου οργάνου, σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018341.84 KB19/10/2018
Απόφαση 185/2018: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων, αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου», προϋπολογισμού 135.000,00€, με ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4412/2016292.53 KB19/10/2018
Απόφαση 186/2018: Έγκριση ανοίγματος νέου Τραπεζικού Λογαριασμού στη Τράπεζα Πειραιώς με τίτλο «Μισθώματα Βοσκήσιμων Γαιών», για την είσπραξη των Τελών Βόσκησης από τις Περιφέρειες284.59 KB19/10/2018