Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 14 Δεκέμβριος 2018 02:29

Αποφάσεις της 24ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 240/2018: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000,00€ με ΦΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5030063, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν. 4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016704.10 KB14/12/2018
Απόφαση 241/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ Π.Δ.Ε», Π/Υ: #5.000.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018622.70 KB14/12/2018
Απόφαση 242/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΙΕΡΕΣ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», Π/Υ:#8.200.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018649.65 KB14/12/2018
Απόφαση 243/2018: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» (Κ.Ε. 2016ΕΠ50100003, προϋπολογισμός: #9.200.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του λόγω ένταξης νέου υποέργου613.43 KB14/12/2018
Απόφαση 244/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΑΣΕΛΛΑΚΙ - ΠΕΡΚΟΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ)», Π/Υ: #800.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018600.40 KB14/12/2018
Απόφαση 245/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ-Ν.Μ. ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ” Π/Υ #122.270,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018595.43 KB14/12/2018
Απόφαση 246/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΟΥΡΟΥ», Π/Υ: #4.500.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018292.73 KB14/12/2018
Απόφαση 247/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», Π/Υ:#1.200.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018294.11 KB14/12/2018
Απόφαση 248/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΔΡΥΜΩΝΑΣ - ΝΕΡΟΣΥΡΤΗΣ (Β' ΦΑΣΗ)», Π/Υ: #1.200.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018287.09 KB14/12/2018
Απόφαση 249/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΚΥΔΩΝΙΑΣ», Π/Υ: #1.200.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018287.22 KB14/12/2018
Απόφαση 250/2018: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1ΟΥ ΚΑΙ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ” (Κ.Ε.: 2014ΕΠ00100001, Π/Υ: #900.915,10€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 με αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του λόγω αύξησης Φ.Π.Α.284.47 KB14/12/2018
Απόφαση 251/2018: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακούς Συμβούλους κατ' άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010238.43 KB14/12/2018
Απόφαση 252/2018: Επικύρωση πρακτικών 17ης/2018, 18ης/2018 και 19ης/2018 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας212.49 KB14/12/2018