Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 07 Ιανουάριος 2019 15:23

Αποφάσεις της 25ης/2018 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 253/2018: Έγκριση προγράμματος Αθλητικών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2019905.94 KB08/01/2019
Απόφαση 254/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», Π/Υ:#1.846.213,87€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018640.57 KB08/01/2019
Απόφαση 255/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ, ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΑΙΓΕΙΡΑΣ, ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ και ΕΡΙΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», Π/Υ: #430.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018708.50 KB08/01/2019
Απόφαση 256/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΟΣΙ ΕΩΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΟΧΩΡΙ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», Π/Υ: #600.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018712.50 KB08/01/2019
Απόφαση 257/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ"», Π/Υ #510.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018790.28 KB08/01/2019
Απόφαση 258/2018: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή Γέφυρας στον χείμαρρο Ρούσκουλα στην Νέα Μανωλάδα της Π.Ε.Ηλείας», προϋπολογισμού 730.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 001, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147)680.79 KB08/01/2019
Απόφαση 259/2018: Έγκριση 2ης τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έγκριση πληρωμής έργων/μελετών 2ης τροποποίησης του ετήσιου επενδυτικού προγράμματος 2018 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2019 και μέχρι την κατάρτιση του ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 με τη διαδικασία των προκαταβολών»5.70 MB08/01/2019
Απόφαση 260/2018: Έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2017, του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας1.01 MB08/01/2019
Απόφαση 261/2018: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου: «Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της Επαρχιακής οδού Πάτρα-Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα» αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας748.15 KB08/01/2019
Απόφαση 262/2018: Έγκριση α) καθορισμού επιλογής διαδικασίας διεξαγωγής δημοπρασίας και β) αποδοχής χρηματοδότησης για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου: «Συντήρηση της Επαρχιακής οδού Διάσελο - Καλέντζι», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας1.00 MB08/01/2019
Απόφαση 263/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ», Π/Υ #149.618,72€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018873.28 KB08/01/2019
Απόφαση 264/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ - Ν.Μ. ΑΙΓΙΟΥ» Π/Υ #177.820,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018352.86 KB07/01/2019
Απόφαση 265/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ», Π/Υ: #130.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018302.40 KB07/01/2019
Απόφαση 266/2018: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ – Α.Ο.Μ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» Π/Υ #79.430,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018354.29 KB07/01/2019
Απόφαση 267/2018: Προένταξη νέου έργου στο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), με τίτλο «Αποκατάσταση κακοτεχνιών του Κεντρικού Αποχετευτικού Δικτύου Αστακού Δήμου Ξηρομέρου»298.32 KB07/01/2019
Απόφαση 268/2018: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κακοτεχνιών του Κεντρικού Αποχετευτικού Δικτύου Αστακού Δήμου Ξηρομέρου», προϋπολογισμού 74.400,00 € (60.000,00 € + Φ.Π.Α), σύμφωνα με το άρθρο 117 συνοπτικός διαγωνισμός του Ν. 4412/2016292.17 KB07/01/2019
Απόφαση 269/2018: 1. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του: Υποέργου με α/α 5: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ- ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ», της Πράξης: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» Κωδικό Πράξης : στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΥ: 5007745 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και 2. Υπαγωγή της παρούσας απαλλοτρίωσης στις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν.2882/2001374.14 KB07/01/2019
Απόφαση 270/2018: Έγκριση Απολογισμού Οικονομικού έτους 2017 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας2.35 MB07/01/2019
Απόφαση 271/2018: Δυνατότητα παράτασης του ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης της Πάτρας, για το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019, πέραν του προκαθορισμένου ωραρίου και μέχρι ώρα 02:00 (της 20ης Ιανουαρίου 2019), λαμβάνοντας υπόψιν α) τους όρους όπως τίθενται από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Πάτρας και τη νομοθεσία που διέπει την αμοιβή και τα λοιπά εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, η οποία θα πρέπει να τηρηθεί, και β) την τελική πρόταση των συλλόγων, οι οποίοι καλούνται να παρευρεθούν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ.Σ.308.84 KB07/01/2019
Απόφαση 272/2018: Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας πλημμυρικών φαινομένων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 201913.58 MB07/01/2019
Απόφαση 273/2018: Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 201912.85 MB07/01/2019
Απόφαση 274/2018: Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών από την εκδήλωση σεισμών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 201913.52 MB07/01/2019