Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019 14:14

Αποφάσεις της 5ης/2019 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 14/2019: Χορήγηση σύμφωνης γνώμης σε Περιφερειακό Σύμβουλο κατ' άρθρο 171 παρ. 3 εδ. Β του Ν. 3852/2010207.65 KB15/03/2019
Απόφαση 15/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», Π/Υ: #1.100.000,00€#, ΣΤΗ ΣΑΕΠ 401 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019660.84 KB15/03/2019
Απόφαση 16/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ και ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ-ΡΑΚΙΤΑ-ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ-ΛΕΟΝΤΙΟ», Π/Υ #3.600.000,00# στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019617.08 KB18/03/2019
Απόφαση 17/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ- ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΛΥΣΙΜΑΧΙΑ», Π/Υ #2.100.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019615.94 KB15/03/2019
Απόφαση 18/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ – ΠΑΛΙΟΣΚΑΛΑΣ -ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ», Π/Υ #1.200.000,00€#, ΣΤΗ ΣΑΕΠ 001 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019601.10 KB15/03/2019
Απόφαση 19/2019: Επιλογή της διαδικασίας και των κριτηρίων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 33 ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΚΑΤΑΚΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΟΥ-ΠΑΡΑΠΕΙΡΟΥ, με Προϋπολογισμό (προεκτιμώμενων αμοιβών): 1.900.000,00€ (με Φ.Π.Α.) και Κωδικό Έργου: 2018ΜΠ00100001 στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και στη ΣΑΜΠ 001827.97 KB15/03/2019
Απόφαση 20/2019: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ: ΖΑΧΑΡΩΣ, ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ –ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ» προϋπ/σμού 74.400,00€με ΦΠΑ, με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων κάτω των ορίων και συγκεκριμένα με συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο με βάση την τιμή σύμφωνα με το άρθρο 95 του ως άνω νόμου641.37 KB15/03/2019
Απόφαση 21/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ- ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ», Π/Υ #495.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019604.43 KB15/03/2019
Απόφαση 22/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ ΕΩΣ ΟΡΙΑ ΜΕ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», Π/Υ #1.200.000,00€#, ΣΤΗ ΣΑΕΠ 001 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019600.77 KB15/03/2019
Απόφαση 23/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΜΙΚΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΣΟ ΠΟΤΑΜΟ» Π/Υ #315.000,00€#,στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019610.61 KB15/03/2019
Απόφαση 24/2019: Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για το έργο «Σύνδεση λιμένα Αιγίου με αυτοκινητόδρομο Πατρών – Αθηνών»943.59 KB15/03/2019
Απόφαση 25/2019: Τροποποίηση της υπ' αριθ 269/28-12-2018, απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «1. Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του: Υποέργου με α/α 5: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ- ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ», της Πράξης: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» Κωδικό Πράξης: στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΥ: 5007745 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» και 2. Υπαγωγή της παρούσας απαλλοτρίωσης στις προβλεπόμενες διατάξεις του άρθρου 7 Α του Ν.2882/2001»1.11 MB15/03/2019
Απόφαση 26/2019: Ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπ. Οικονομικών, προϋπολογισμού 10.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24% για την σύνταξη έκθεσης εκτίμησης της αξίας απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων τους που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για το υποέργο: με α/α 5: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ -ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» της Πράξης: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» Κωδικό Πράξης στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΥ : 5007745 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»621.93 KB15/03/2019
Απόφαση 27/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης τροποποίησης οικονομικών στοιχείων του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΑΠ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (Κ.Ε.: 2012ΕΠ00100055, ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Π/Υ: #18.550.000,00€#) ΣΤΗ ΣΑΕΠ 001 ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟ 18.550.000,00€ ΣΕ 18.871.755,38€597.04 KB15/03/2019
Απόφαση 28/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΑΧΑΪΑΣ» Π/Υ #15.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019582.93 KB15/03/2019
Απόφαση 29/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Δ.Κ. ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ», Π/Υ: #74.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019653.69 KB15/03/2019
Απόφαση 30/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΘΙΝΩΝ Δ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ», Π/Υ: #74.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019584.51 KB15/03/2019
Απόφαση 31/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ», Π/Υ: #599.999,84€#, στη ΣΑΕΠ 401 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019616.69 KB15/03/2019
Απόφαση 32/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΚΟΥΝΙΝΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΤΩ ΠΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ», Π/Υ: #997.999,76€#, στη ΣΑΕΠ 401 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019617.41 KB15/03/2019
Απόφαση 33/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ - ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΕΛΑΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΡΒΑΝΙΤΗ) ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΘΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ» Π/Υ # 171.684,17€ #, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019899.21 KB15/03/2019
Απόφαση 34/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΣ - ΜΑΝΔΡΙΝΗΣ», Π/Υ #600.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019556.03 KB15/03/2019
Απόφαση 35/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», Π/Υ #1.537.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019647.34 KB15/03/2019
Απόφαση 36/2019: α) Έγκριση αναγκαιότητας προκήρυξης εκ νέου, δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Νόμου 4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, παραγωγής έντυπου υλικού προβολής, διοργάνωσης εκθέσεων, συναντήσεων και θεματικών εργαστηρίων και εκπόνησης μελετών» για τις δράσεις του έργου ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΕΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ – BALKANET με Κωδικό Έργου: BMP1/1.2/2469/2017 και Κωδικό ΟΠΣ 5013497, στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg Balkan-Mediterranean 2014-2020», μέχρι του ποσού των 78.956.25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και β) εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηλείας κ. Γεωργιόπουλου Γεωργίου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης2.19 MB15/03/2019
Απόφαση 37/2019: Έγκριση προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2019634.62 KB15/03/2019
Απόφαση 38/2019: Προένταξη δύο (2) νέων μελετών και ενός έργου στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2019 της ΠΕ Ηλείας/ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ως ακολούθως: α) «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων στον Επαρχιακό δρόμο Λατζόι – Χελιδόνι – Κρυονέρι – Λάλα στην είσοδο της Τ.Κ Κρυονερίου» με προϋπ/σμό 72.700,00€, β) «Ολοκλήρωση μελέτης οριοθέτησης – διευθέτησης τμηματικά του ποταμού Ενιπέα Π.Ε Ηλείας» με προϋπ/σμό 74.400,00€ και γ) «Παρακαμπτήρια οδός Τ.Κ Κρυονερίου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» με προϋπ/σμό 74.400,00€733.01 KB15/03/2019
Απόφαση 39/2019: Έγκριση Α’ Τροποποίησης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20191.87 MB14/03/2019
Απόφαση 40/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ – Ν.Μ. ΠΥΡΓΟΥ» Π/Υ #175.000,00 €#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019617.99 KB15/03/2019
Απόφαση 41/2019: Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 140/03-08-2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ:69ΒΓΛ6-Ι5Ξ) με θέμα «Έγκριση πρόσληψης δύο (2) δικηγόρων με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας /Νομική Υπηρεσία Π.Δ.Ε. (έδρα: Πάτρα ) και Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Ηλείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 43 του ν. 4194/2013) όπως ισχύει»547.62 KB15/03/2019
Απόφαση 42/2019: Επικαιροποίηση της αριθμ. 127/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Έγκριση Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το έτος 2018 και έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση τους1.14 MB15/03/2019
Απόφαση 43/2019: Έγκριση τρόπου ανάθεσης ενός (1) Υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, καθαρισμός βλάστησης και φερτών υλικών σε δευτερεύοντα υδατορέματα και κλάδους αυτών ΠΕ Ηλείας έτους 2019-2020» και προϋπολογισμό Υποέργου: 5.000.000,00€, του Έργου με τίτλο: «Καθαρισμός – Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων σε ποταμούς και χειμάρρους Ν. Ηλείας», συνολικού προϋπολογισμού Έργου: 10.000.000,00€, που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ 501, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία άνω των ορίων του άρθρου 5, παρ. α του Ν.4412/2016 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α)549.35 KB15/03/2019
Απόφαση 44/2019: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία των δύο (2) έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας884.55 KB15/03/2019
Απόφαση 45/2019: Προένταξη νέου έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ» της Π.Ε. Αιτωλ/νίας προϋπολογισμού 423.000,00 €, στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2019 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων663.00 KB15/03/2019
Απόφαση 46/2019: Επικύρωση πρακτικών 20ης/2018, 21ης/2018, 22ης/2018, 23ης/2018, 24ης/2018, 25ης/2018 και 4ης/2019 συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας186.65 KB15/03/2019