Κυριακή, 05 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 25 Απρίλιος 2019 15:29

Αποφάσεις της 6ης/2019 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 47/2019: Έγκριση σύνταξης σχεδίου δράσης για τον επιβλαβή οργανισμό καραντίνας Xylella fastidiosa στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας1.64 MB30/04/2019
Απόφαση 48/2019: Έγκριση υπογραφής σύμβασης για τη σύσταση ανοικτών καταπιστευτικών λογαριασμών (ESCROW ACCOUNTS)739.80 KB30/04/2019
Απόφαση 49/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΣΟ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ», Π/Υ #12.000.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019694.79 KB30/04/2019
Απόφαση 50/2019: Αποδοχή της εντολής και πληρεξουσιότητας του υπ’ αριθμ. 13677/12-4-2019 πληρεξουσίου της συμβολαιογράφου Πατρών Ειρήνης Μητροπούλου - Καρακάση για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ» για λογαριασμό του κυρίου του έργου ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΕ ΟΤΑ»673.21 KB30/04/2019
Απόφαση 51/2019: Λήψη απόφασης περί: α) Έγκρισης Σχεδίου ανάπτυξης χρήσεων πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου σύμφωνα με την αριθμ. 252/12.4.2019 (ΑΔΑ ΨΛ1ΞΩΞΙ-ΚΨ7) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων, β) Αποδοχής Δωρεάν παραχώρησης χρήσης του χώρου του πρώην εργοστασίου της Χαρτοποιίας Λαδόπουλου από το Δήμο Πατρέων για τριάντα (30) χρόνια δυνάμει του άρθρου 73 του ν.4483/2017», γ) Έγκρισης υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του έργου «Επανάχρηση και Αξιοποίηση του πρώην Εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου», δ) Εξουσιοδότησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης δωρεάν παραχώρησης χρήσης και των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για τη διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου2.08 MB30/04/2019
Απόφαση 52/2019: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας - Προϋπολογισμός: 20.250.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ - Κωδ. Έργου: 2018ΕΠ001000221.01 MB30/04/2019
Απόφαση 53/2019: Έγκριση Β' Τροποποίησης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20191.01 MB30/04/2019
Απόφαση 54/2019: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε. (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002, προϋπολογισμός: #53.900.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2019 χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του677.23 KB30/04/2019
Απόφαση 55/2019: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ (σε συνέχεια του π.κ. 2013ΕΠ00100010)» (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100004, προϋπολογισμός: #27.520.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2019 χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του806.98 KB30/04/2019
Απόφαση 56/2019: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε.» (Κ.Ε. 2015ΕΠ50100001, προϋπολογισμός: #9.700.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2019 χωρίς αύξηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του959.94 KB30/04/2019
Απόφαση 57/2019: Έγκριση Πρότασης Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 20193.11 MB30/04/2019
Απόφαση 58/2019: Έγκριση Επενδυτικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων7.99 MB30/04/2019
Απόφαση 59/2019: Προένταξη τριών νέων έργων στο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) Και Χρηματοδότηση Έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων838.02 KB30/04/2019
Απόφαση 60/2019: Προένταξη νέου έργου με τίτλο «Αποπληρωμή εργασιών εγκατάστασης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Ε.Ο. Πύργου-Κυπαρισσίας στην είσοδο της Ζαχάρως» προϋπολογισμού 5.210,50 € στο Επενδυτικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 του Περιφερειακού Σκέλους Δυτικής Ελλάδος χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.).588.05 KB30/04/2019
Απόφαση 61/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ – ΜΟΥΣΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ», Π/Υ #10.696.860,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019686.83 KB30/04/2019
Απόφαση 62/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΕΧΝΗΣ», Π/Υ #1.800.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019856.88 KB02/05/2019
Απόφαση 63/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ και ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», Π/Υ #65.429,85€#, ΣΤΗ ΣΑΜΠ 001 του εθνικού σκέλους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20190.97 MB30/04/2019
Απόφαση 64/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ», Π/Υ #705.870,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019602.81 KB30/04/2019
Απόφαση 65/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ», Π/Υ #20.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019790.99 KB30/04/2019
Απόφαση 66/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ» Π/Υ: #50.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019642.65 KB30/04/2019
Απόφαση 67/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΤΡΑΣ» Π/Υ: #35.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019641.13 KB30/04/2019
Απόφαση 68/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΙΓΙΟΥ» Π/Υ: #1.500.000,00€# (χωρίς ΦΠΑ), στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019647.93 KB30/04/2019
Απόφαση 69/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΚ ΣΕΙΡΩΝ ΔΕ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», Π/Υ #74.896,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019746.09 KB30/04/2019
Απόφαση 70/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ», Π/Υ #111.724,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019656.09 KB30/04/2019
Απόφαση 71/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ», Π/Υ #62.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019608.19 KB25/04/2019
Απόφαση 72/2019: Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την επιχορήγηση του Φορέα με την επωνυμία «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»567.15 KB25/04/2019
Απόφαση 73/2019: Έγκριση Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 201913.39 MB25/04/2019
Απόφαση 74/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΜΟΝΗ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ», Π/Υ: #260.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019688.53 KB25/04/2019
Απόφαση 75/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ» Π/Υ: #1.762,95€#, στη ΣΑΜΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019620.26 KB25/04/2019
Απόφαση 76/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΕΙΡΟ ΑΝΩΘΕΝ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΔΑΡΙΤΙΣΣΑΣ», Π/Υ #205.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019626.37 KB25/04/2019
Απόφαση 77/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΞΕΡΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΥΕΛΛΑΣ ΠΑΤΡΩΝ», Π/Υ #309.715,60€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019629.09 KB25/04/2019
Απόφαση 78/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ –ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ε. Ο ΚΑΡΟΥΤΑ –ΛΑΝΤΖΟΙ – ΛΑΛΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΑΣΔΙΚΑ», Π/Υ #1.300.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019609.62 KB25/04/2019
Απόφαση 79/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ», Π/Υ #385.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019624.00 KB25/04/2019
Απόφαση 80/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ», Π/Υ #1.150.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 801 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019634.28 KB25/04/2019
Απόφαση 81/2019: Σύμφωνη Γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας,για την 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019, του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της ΠΔΕ862.29 KB25/04/2019
Απόφαση 82/2019: Καθορισμός διαδικασίας κάλυψης της δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε παιδικές κατασκηνώσεις και έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης μέχρι του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00), το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε σχετικό κωδικό στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας έτους 2019679.58 KB25/04/2019
Απόφαση 83/2019: Έγκριση του Απολογισμού οικονομικού έτους 2018, του «Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών – Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας945.01 KB25/04/2019
Απόφαση 84/2019: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΠΕΙΡΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΕΪΚΑ», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας911.68 KB25/04/2019
Απόφαση 85/2019: Έγκριση τρόπου ανάθεσης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΘΟΛΟ – ΦΙΓΑΛΕΙΑ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ"» συνολικού προϋπολογισμού 2.700.000,00€, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 στη ΣΑΕΠ 001, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147)548.57 KB25/04/2019
Απόφαση 86/2019: Έγκριση τρόπου ανάθεσης δύο νέων μελετών με τίτλους: α) «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθήσεων στον Επαρχιακό δρόμο Λατζόι – Χελιδόνι – Κρυονέρι – Λάλα στην είσοδο της Τ.Κ Κρυονερίου» με προϋπ/σμό 72.700,00€ και β)«Ολοκλήρωση μελέτης οριοθέτησης - διευθέτησης τμηματικά του ποταμού Ενιπέα Π.Ε Ηλείας» με προϋπ/σμό 74.400,00€ και ενός έργου με τίτλο: «Παρακαμπτήρια οδός Τ.Κ Κρυονερίου Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας» με προϋπ/σμό 74.400,00€με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)»), και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέσης ποιότητας – τιμής όσον αφορά τις μελέτες (άρθρο 86 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)», και την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95) για το έργο, και κατ' εφαρμογή του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚΑ26) και της εγκυκλίου 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών685.87 KB25/04/2019
Απόφαση 87/2019: Έγκριση τρόπου ανάθεσης δύο (2) υποέργων του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματικά έργα προστασίας και λειτουργικότητας Λιμένα Κυλλήνης», συνολικού προϋπολογισμού 4.932.000,00€, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ5032714, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147)620.43 KB25/04/2019
Απόφαση 88/2019: Έγκριση α) του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Πρόγραμμα περισυλλογής, διαχείρισης ή / και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την τριετία 2019-2021» της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2019 και β) αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για το ανωτέρω έργο προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής572.40 KB25/04/2019
Απόφαση 89/2019: Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας/Π.Ε. Αιτωλ/νίας με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος ARIEL, λόγω μη κάλυψης μίας θέσης της ΣΜΕ 1/2018 Ανακοίνωσης της Π.Ε. Αιτωλ/νίας572.55 KB25/04/2019
Απόφαση 90/2019: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης με την διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή για την εκτίμηση της αξίας απαλλοτριωμένων ακινήτων και των επικειμένων τους που απαλλοτριώνονται αναγκαστικά για το: Υποέργο με α/α 5: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ -ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» της Πράξης: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ Κ7 ΤΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ (Ε.Π.Π.) ΕΩΣ ΤΗΝ Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ (Ε.Ο. 33) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΙΙΚΑ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ ΠΡΟYΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:10.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)677.97 KB25/04/2019
Απόφαση 91/2019: Χαρακτηρισμός Αστικής περιοχής ολόκληρου του Καλλικρατικού Δήμου Πατρέων667.31 KB25/04/2019
Απόφαση 92/2019: Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. και των ΕΠΑ.Λ-Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας σε Υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας610.86 KB02/05/2019
Απόφαση 93/2019: Τροποποίηση της υπ' αρ. 215/15-11-2018 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου - έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του Υπο-έργου (Εργολαβίας): 05.14 - Προμήθεια ελαστικών (ΚΑΕ 1321) αυτοκινήτων – μηχανημάτων, περιόδου 2018-2019 - 20.000,00 του έργου με τίτλο: «Συντήρηση- Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και Επισκευή Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (Σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)» - Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 Π.Δ.Ε.2017 - Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002666.03 KB02/05/2019
Απόφαση 94/2019: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του Νόμου 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου / αναδόχων και έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας, συναντήσεων, θεματικών εργαστηρίων, εκπαίδευσης και συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις» για δράσεις του ευρωπαϊκού έργου «SPARC – Creativity Hubs for Sustainable DeveloPment through the VAloRization of Cultural Heritage Assets / Δημιουργικά Κέντρα για βιώσιμη ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων της πολιτιστικής κληρονομιάς», με κωδικό έργου ΜΙS: 5003273, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διακρατικού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020», μέχρι του ποσού των 97.097,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ623.35 KB02/05/2019