Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2019 06:52

Αποφάσεις της 8ης/2019 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 111/2019: Συζήτηση για την κατάργηση της νεοσύστατης Νομικής Σχολής Πατρών936.08 KB19/07/2019
Απόφαση 112/2019: Έγκριση Γ' Τροποποίησης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20191.22 MB19/07/2019
Απόφαση 113/2019: Έγκριση α) του τρόπου δημοπράτησης μίας (1) εργολαβίας για την προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού του υποέργου 5 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΤΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 2014-2016» (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100010) (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100004, προϋπολογισμός: #27.520.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2019 και β) αναγκαιότητας διενέργειας συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/2018 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής804.21 KB19/07/2019
Απόφαση 114/2019: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία τριών υποέργων: α/α 36) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 19ΗΣ Ε.Ο. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, 920.000€, α/α 37) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, 1.600.000€ και α/α 38) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 11ΗΣ, 14ΗΣ ΚΑΙ 15ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, 1.000.000€955.24 KB22/07/2019
Απόφαση 115/2019: Έγκριση διαδικασίας δημοπράτησης των εργολαβιών: 1. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ» (σε συνέχεια του π.κ.: 2013ΕΠ00100010) 2. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019» (σε συνέχεια του π.κ.: 2013ΕΠ00100010) 3. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ» 4. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ».928.59 KB22/07/2019
Απόφαση 116/2019: α) «Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας (συνοπτικός διαγωνισμός) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 8.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ» και β) «Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης μίας (1) εργολαβίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του υποέργου 5 «Λειτουργικές Δαπάνες Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας» του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Δ.Ε. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε.» (ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ Π.Κ. 2013ΕΠ00100000) (Κ.Ε. 2014ΕΠ50100004, προϋπολογισμός: #27.520.000,00€#) της ΣΑΕΠ 501 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ του έτους 2018»932.07 KB22/07/2019
Απόφαση 117/2019: Έγκριση καθορισμού τρόπου διεξαγωγής δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ και ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΝΙΝΑ - ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΟΥΝΙΝΑ ΠΡΟΣ ΡΑΚΙΤΑ - ΛΕΟΝΤΙΟ»939.02 KB22/07/2019
Απόφαση 118/2019: Επικύρωση πρακτικών 6ης/2019 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας186.98 KB22/07/2019