Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020
Πέμπτη, 08 Αύγουστος 2019 20:35

Αποφάσεις της 9ης/2019 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 119/2019: Έγκριση σύνδεσης της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων με την Ιόνια Οδό – Κατασκευή του Α/Κ στην Ρίζα Αντιρρίου584.01 KB09/08/2019
Απόφαση 120/2019: Συζήτηση για την εξέλιξη του οδικού άξονα Πατρών – Πύργου , Πύργου - Καλό Νερό – Τσακώνα702.99 KB09/08/2019
Απόφαση 121/2019: Έγκριση 1ης τροποποίησης Ετήσιου Επενδυτικού Προγράμματος έτους 2019 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας χρηματοδοτούμενο από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων9.50 MB16/08/2019
Απόφαση 122/2019: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης δύο (2) υποέργων του έργου με τίτλο: «Βελτίωση προσβασιμότητας Επαρχιακού δικτύου από Κατάκολο (διασταύρωση Αγίου Ανδρέα) έως την είσοδο Πύργου (σιδηροδρομική γραμμή)», συνολικού προϋπολογισμού 5.490.000,00€, που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», με κωδικό ΟΠΣ5045654, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων (άρθρο 5, παρ. α του Ν.4412/2016) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147)665.79 KB16/08/2019
Απόφαση 123/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», Π/Υ #5.500.000,00€#, στη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019831.60 KB16/08/2019
Απόφαση 124/2019: Έγκριση Δ' τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 20191.29 MB16/08/2019
Απόφαση 125/2019: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των έργων: 1) «ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.) / 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) 2) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΛΥΣΙΜΑΧΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 74.400,00€ (με Φ.Π.Α.) / 60.000,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ 2019 Π.Δ.Ε.640.01 KB16/08/2019
Απόφαση 126/2019: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης του Υποέργου (02.22) με τίτλο: «Εργασίες Καθαρισμού και συντήρησης των νησίδων του Ε.Ο.Δ. Π.Ε. Αχαΐας», προϋπολογισμός υποέργου (02.22): 500.000,00€ (με ΦΠΑ), του έργου με τίτλο: «Συντήρηση - Αποκατάσταση και Άρση της Επικινδυνότητας του Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Π.Δ.Ε. και Επισκευή Συντήρηση Εξοπλισμού και Μέσων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. (Σε συνέχεια του Π.Κ. 2013ΕΠ00100000)», Χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501 Π.Δ.Ε.2017, Κ.Ε. 2014ΕΠ50100002673.47 KB16/08/2019
Απόφαση 127/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης απένταξης (6) έξι έργων από τη ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 λόγω ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους646.88 KB16/08/2019
Απόφαση 128/2019: Έγκριση πρότασης τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ» (Κ.Ε. 2019ΕΠ00100028, προϋπολογισμός: #441.000,00€#) της ΣΑΕΠ 001 του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2019 με ενοποίηση των υποέργων του και χωρίς μεταβολή του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του598.19 KB16/08/2019
Απόφαση 129/2019: Ανάκληση της με αρ. 81/22-4-2019 (ΑΔΑ ΨΤΕΣ7Λ6-Μ7Χ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Σύμφωνη Γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, για την 1η Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Π.Δ.Ε.», βάσει των διευκρινήσεων του υπ' αριθμ. 96719/20-5-2019 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου619.95 KB16/08/2019
Απόφαση 130/2019: Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων της παρ.γ’ του άρθρου 5 και του άρθρου 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης από την υπογραφή της για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας προϋπολογισμού έως 99.022,83€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά υπηρεσία654.42 KB09/08/2019
Απόφαση 131/2019: Έγκριση 1ης τροποποίησης του σχεδίου δράσης για την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και προαγωγή υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2019922.45 KB09/08/2019
Απόφαση 132/2019: Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 226/2018 (ΑΔΑ: ΩΣΕ27Λ6-544) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου, σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2019»1.60 MB09/08/2019
Απόφαση 133/2019: Έγκριση παροχής σύμφωνης γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, για την 1η Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019, του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις του υπ' αριθμ. 96719/20-5-2019 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου702.50 KB09/08/2019
Απόφαση 134/2019: Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Πύργου (συγκεκριμένα στην πόλη του Πύργου), στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με τον εμπορικό σύλλογο Πύργου, της εκδήλωσης "ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ" το Σάββατο 17 Αύγουστου 2019, από 20.00 έως 24.00571.70 KB09/08/2019
Απόφαση 135/2019: Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων στο Δήμο Ήλιδας (συγκεκριμένα στην πόλη της Αμαλιάδας), στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης με τον Εμπορικό Σύλλογο Ήλιδας, εκδήλωσης με τίτλο "3η ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ" το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019, από 20.00 έως 24.00546.38 KB09/08/2019
Απόφαση 136/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για αποπληρωμή της μελέτης με τίτλο: «MEΛETH ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ – ΠΙΤΙΤΣΑΣ», Π/Υ: 68.484,94 € στη ΣΑΜΠ 001 του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2019818.83 KB09/08/2019
Απόφαση 137/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης τακτοποίησης του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ και με Κ.Ε. 2018ΕΠ00120001 στη ΣΑΕΠ 001/2 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2019 για αποπληρωμή των εργασιών του έργου638.99 KB09/08/2019
Απόφαση 138/2019: Έγκριση του Απολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έτους 20183.65 MB09/08/2019
Απόφαση 139/2019: Έγκριση πρόσληψης Ιατρού Εργασίας με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, για το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας692.63 KB09/08/2019
Απόφαση 140/2019: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης νέου έργου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 5ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2020-2025» στη ΣΑΕΠ 001 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος745.83 KB09/08/2019
Απόφαση 141/2019: Έγκριση καθορισμού τρόπου διεξαγωγής δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ»916.27 KB09/08/2019