Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 24 Ιανουάριος 2020 00:09

Αποφάσεις της 1ης/2020 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 1/2020: Σύσταση και συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής ως συμβουλευτικό όργανο του Περιφερειακού Συμβουλίου στην άσκηση της αρμοδιότητας του άρθρου 97 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018), με τις οποίες προστίθεται το άρθρο 164Α στο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.06.2010), περί «Γνωμοδοτικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου» σε ό,τι αφορά στο συντονισμό πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων και εκδηλώσεων σχετικών με την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821, σύμφωνα με τον οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.253.60 KB04/02/2020
Απόφαση 2/2020: Έγκριση σχεδίου δράσεων τουριστικής προβολής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020.1.88 MB12/02/2020
Απόφαση 3/2020: Έγκριση σχεδίου δράσης Αθλητικών - Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2020.1.28 MB04/02/2020
Απόφαση 4/2020: Έγκριση συγκρότησης της πενταμελούς Επιτροπής Επιλογής του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 για την επιλογή των νέων μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ).1.21 MB04/02/2020
Απόφαση 5/2020: Έγκριση προένταξης της μελέτης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη και έρευνα για την ωρίμανση της μελέτης του έργου: Βελτίωση Επαρχιακής οδού Δάφνη – Ε.Ο. 111 στο τμήμα Κεραμιδιά-Εφύρα» στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα 2020 της Π.Ε. Ηλείας/Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.797.39 KB04/02/2020
Απόφαση 6/2020: Έγκριση ανάθεσης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας της επίβλεψης και υλοποίησης του έργου με τίτλο CREATIVE@HUBS «Ολιστική δικτύωση δημιουργικών ΜμΕ μέσω συνεργατικών χώρων δημιουργικών επιχειρήσεων (Holistic networking of creative industries via hubs)» που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».1.48 MB04/02/2020
Απόφαση 7/2020: Έγκριση τρόπου ανάθεσης της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Ηλείας στην ωρίμανση μελετών για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και τη δημοπράτηση του έργου: Επανάχρηση πρώην εργοστασίου ΑΣΟ Πύργου σε Πολυχώρο Πολιτισμού και Εκπαίδευσης με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας», προϋπολογισμού 74.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.942.37 KB04/02/2020
Απόφαση 8/2020: Έγκριση τρόπου ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης υδατορέματος «Λαγκάδι» εντός Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου Δήμου Ήλιδας», προϋπολογισμού 73.941,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με συνοπτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/2016), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.932.53 KB04/02/2020
Απόφαση 9/2020: Έγκριση τρόπου ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικού κλιματισμού τύπου μεταβλητού όγκου ψυκτικού ρευστού (VRV) του κτιρίου “ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ”», προϋπολογισμού 80.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016.881.80 KB04/02/2020
Απόφαση 10/2020: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία του έργου «Αρδευτικό έργο Μαρμάρων Δ.Ε. Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας», αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας. Προϋπολογισμού: 250.000,00€ με ΦΠΑ. Κωδικός Έργου: 2019ΕΠ00100044.856.71 KB04/02/2020
Απόφαση 11/2020: Έγκριση καθορισμού διεξαγωγής της δημοπρασίας σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016 ως ανοιχτή δημοπρασία, για τα έργα: 1) «Αποκατάσταση Δρόμου Πρόσβασης προς Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντα Χώρου», προϋπολογισμού 600.000,00€ (ΚΩΔ. 2019ΕΠ00100012) και 2) «Βελτίωση βατότητας οδού προς Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακράτας», προϋπολογισμού 130.000,00€ (ΚΩΔ. 2019ΕΠ00100015).871.58 KB04/02/2020
Απόφαση 12/2020: Έγκριση της διαδικασίας σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για το έργο με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 3.350.000,00, με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κωδικός 2019ΕΠ00110043, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16.936.86 KB04/02/2020
Απόφαση 13/2020: Επικαιροποίηση για το 2020 της υπ. αριθ. 42/12-3-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Eπικαιροποίηση της αριθμ. 127/2018 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που είχε ως θέμα «Έγκριση Σχεδίου Δράσης των Συνοδευτικών Μέτρων για τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για το έτος 2018 και έγκριση αναγκαιότητας για την υλοποίηση τους».1.74 MB04/02/2020
Απόφαση 14/2020: Έγκριση Α. αποδοχής του τροποποιημένου προϋπολογισμού ποσού (10.073.290,38€) της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΔΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ με κωδικό ΟΠΣ 5029643 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υλοποίηση της πράξης αυτής. Β. αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων για το έργο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029643, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και μέχρι του ποσού των 10.073.290,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και Γ. του τρόπου δημοπράτησης του εν λόγω έργου με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016.0.97 MB04/02/2020
Απόφαση 15/2020: Έγκριση Α. αποδοχής του τροποποιημένου προϋπολογισμού ποσού (7.244.332,35€) της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΔΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5029532 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και υλοποίηση της πράξης αυτής Β. αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων για το έργο: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029532, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και μέχρι του ποσού των 7.244.332,35 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.» και Γ. του τρόπου δημοπράτησης του εν λόγω έργου με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/20161.29 MB04/02/2020
Απόφαση 16/2020: Έγκριση Α. αποδοχής του τροποποιημένου προϋπολογισμού ποσού (6.216.334,58€) της πράξης με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΔΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ με Κωδικό ΟΠΣ 5029803 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και υλοποίηση της πράξης αυτής. Β. αναγκαιότητας διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη συμβάσεων για το έργο: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ Π.Ε.ΗΛΕΙΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029803, που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» και μέχρι του ποσού των 6.216.334,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Γ. του τρόπου δημοπράτησης του εν λόγω έργου με την διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, της παρ. γ' του άρθρου 5 του Ν.4412/2016.1.11 MB04/02/2020
Απόφαση 17/2020: Ενημέρωση επί της υπ’ αριθμ. 02/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας του 3ου τριμήνου οικονομικού έτους 2019.744.93 KB04/02/2020