Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 31 Μάρτιος 2020 23:07

Αποφάσεις της 5ης/2020 συνεδρίασης του Π.Σ. Δυτικής Ελλάδας

ΑρχείοΜέγεθος
Αρχείου
Ημερομηνία
Ανάρτησης

Απόφαση 36/2020: Έγκριση Πρότασης Κατάρτισης του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 20206.00 MB07/04/2020
Απόφαση 37/2020: Έγκριση Επενδυτικού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2020 χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και χρηματοδότηση έργων Κ.Α.Π. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων5.41 MB07/04/2020
Απόφαση 38/2020: Επιλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)925.53 KB07/04/2020
Απόφαση 39/2020: Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, για την έκδοση απόφασης λύσης της Σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη βελτίωσης Ε.Ο. Αγρινίου-Θέρμου-Τμ. Μυρτιά - Πουρνάρα Αγ. Σοφίας Ν. Αιτωλοακαρνανίας», για τη συμβατική και οικονομική τακτοποίηση του αναδόχου μελετητή και όχι για την εφαρμογή της, προϋπόθεση που είναι απαραίτητη για την οριστική παραλαβή του έως σήμερα εκτελεσθέντος τμήματος της Σύμβασης1.06 MB07/04/2020
Απόφαση 40/2020: Έγκριση προένταξης στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2020 της Π.Ε. Αχαΐας / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ, υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου με προϋπολογισμό 13.592,88€ (με ΦΠΑ) και τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τον έλεγχο της στατικότητας του κτιρίου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πάτρα και τον έλεγχο της μελέτης αποκατάστασης της στατικότητας του, για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία συνεργατικού χώρου για δημιουργικές επιχειρήσεις - Ανάδειξη του χώρου στo κτίριο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πάτρα» προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ με ΦΠΑ που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020»1.06 MB07/04/2020
Απόφαση 41/2020: Έγκριση προένταξης στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2020 της Π.Ε. Αχαΐας / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ, υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου με προϋπολογισμό 13.592,88€ με ΦΠΑ και τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τον έλεγχο της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του κτιρίου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πάτρα, για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία συνεργατικού χώρου για δημιουργικές επιχειρήσεις - Ανάδειξη του χώρου στο κτίριο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πάτρα» προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ με ΦΠΑ που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020»1.00 MB07/04/2020
Απόφαση 42/2020: Έγκριση προένταξης στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2020 της Π.Ε. Αχαΐας / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ, υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου με προϋπολογισμό 10.874,30€ με ΦΠΑ και τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τις διαδικασίες και τον έλεγχο της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, για την υλοποίηση του έργου «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο και Σχολείο) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου» προϋπολογισμού 800.000 ευρώ με ΦΠΑ που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020»1.00 MB07/04/2020
Απόφαση 43/2020: Έγκριση προένταξης στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα έτους 2020 της Π.Ε. Αχαΐας / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ, υπηρεσίας τεχνικού συμβούλου με προϋπολογισμό 10.874,30€ με ΦΠΑ και τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τον έλεγχο της στατικότητας και τον έλεγχο της μελέτης αποκατάστασης της στατικότητας του έργου «Διαδρομές τουρισμού- Εκσυγχρονισμός και ανάπλαση υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων (Μουσείο και Σχολείο) στο Καλέντζι Δήμου Ερυμάνθου» προϋπολογισμού 800.000 ευρώ με ΦΠΑ που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020»1.00 MB07/04/2020
Απόφαση 44/2020: Έγκριση διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης του υποέργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2019-2020» του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», που είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 501 (με κωδικό: 2016ΕΠ50100003), σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016927.35 KB07/04/2020
Απόφαση 45/2020: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης και του τρόπου ανάθεσης των υποέργων: 1) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΔΑΣ, Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμού 500.000,00€, 2) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΥΗΝΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2019-2020», προϋπολογισμού 1.339.047,60€ και του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΔΕ» χρηματοδότηση: ΣΑΕ 501 Π.Δ.Ε. Κωδικός Έργου 2015ΕΠ50100001, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν.4412/2016923.81 KB07/04/2020
Απόφαση 46/2020: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 215/15-11-2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ Ω66Κ7Λ6-7ΞΗ) αναφορικά με το υπο-έργο 05.10 ως προς τον τίτλο, προϋπολογισμό και τον τρόπο δημοπράτησης. Προϋπολογισμός υποέργου (05.10): 280.000,00€ (με ΦΠΑ) του έργου της ΣΑΕΠ501 και Κ.Ε.: 2014ΕΠ50100002947.77 KB07/04/2020
Απόφαση 47/2020: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Δ.Ε (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας έτους 2020, μέχρι την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 50.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ948.15 KB07/04/2020
Απόφαση 48/2020: Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2020, μέχρι την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 12.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ1.08 MB07/04/2020
Απόφαση 49/2020: Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν/μία (1) συνεργάτη/τιδα (επιστημονικό προσωπικό ΣΜΕ), συνολικής αμοιβής ύψους 8.000,00€ , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα - Boosting the implementation of adaptation policy across Greece - LIFE-IP AdaptInGR” που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κωδικός Έργου: LIFE17 IPC/GR/000006) με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος1.33 MB07/04/2020
Απόφαση 50/2020: Έγκριση πρόσληψης είκοσι πέντε (25) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) οκτάμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικού ποσού 286.457,33 ευρώ, στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020, για την κάλυψη των εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών των Υπηρεσιών της Έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Αιτωλ/νίας και Ηλείας της ΠΔΕ1.27 MB07/04/2020
Απόφαση 51/2020: Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, πέντε (5) ατόμων, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) δίμηνης απασχόλησης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας1.02 MB07/04/2020
Απόφαση 52/2020: Έγκριση διαδικασίας προμήθειας υλικών και υπηρεσιών για την επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων της Π.Δ.Ε και συγκεκριμένα της Έδρας και της Π.Ε. Αχαΐας έτους 2020 μέχρι του ποσού των 80.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με σκοπό τη λειτουργική ετοιμότητα τους και με δεδομένο ότι το ποσό αυτό είναι απαραίτητο για την κάλυψη των δαπανών των οχημάτων και των μηχανημάτων για το έτος 2020, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την επιλογή αναδόχου1.10 MB07/04/2020
Απόφαση 53/2020: Επικύρωση πρακτικών 15ης/2019 και 16ης/2019 συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας149.52 KB07/04/2020